1. Informationsmöte inställt 8/12 inför kommande skolval

  På grund av rådande omständigheter har skolledningen valt att ställa in informationsmötet den 8 december gällande skolval inför förskoleklass kommande läsår 22/23.

 2. Planeringsdag 10 januari och studiedag den 11 januari 2022

  Måndag den 10 januari 2022 är det planeringsdag för alla medarbetare på Byleskolan, inklusive fritids. Det innebär att skolan och fritids är stängd den dagen.

Se fler nyheter

Om Byleskolan

Byleskolan är en skola med fokus på lärande, kunskap och trygghet. Skolan ligger i Täby Kyrkby. Vi har cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 fördelade på 21 klasser. På skolan finns fritidshem och fritidsverksamhet för elever i årskurs 4 till 6. Vi har åldersblandat i år F och 1 där vi ser stor vinning i att eleverna lär av varandra.

Byleskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata metoder och idéer med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Metoder som är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor. Till exempel på personalmöten i relevanta konstellationer och ledningsgrupp för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i kvalitetsarbetet. Alla bidrar på olika sätt till rektorns arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierarade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har sedan varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

På Byleskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla.

För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag. Undervisning och lärmiljö behöver hela tiden utvecklas och anpassas, där alla medarbetare ständigt måste utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

Pedagogisk it och egna digitala verktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever nå sin fulla potential erbjuder Byleskolan också god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I förskoleklassen till åk 1 har alla elever en varsin iPad. I årskurs 2-6 disponerar eleverna istället en egen Chromebook.

Byleskolans medarbetare utvecklar tillsammans det pedagogiska användandet av IKT i undervisningen. Det finns god tillgång till digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Byleskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Vid behov kan man vända sig till vem som helst i av medarbetarna som ska ta ärendet vidare.

På Byleskolan har det vuxit fram många traditioner. Dans och musik är viktiga inslag i flera av årligen återkommande arrangemang där det ofta också bjuds på en och annan överraskning: skolstart, jul- och sommaravslutningen, julvernissage, lucia, dansveckor, skoljoggen, fritidshemmets dag, musikaler, hjärtliga veckan, FN-samlingen, hemliga dagen med flera.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Höstterminen 2022

 • Höstterminens första dag: 17 augusti
 • Studiedag, eleverna lediga: Preliminärt 29 september, kan ändras av vardera skola
 • Höstlov:  31 oktober-4 november
 • Höstterminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2023

 • Terminens första dag: 10 januari
 • Sportlov: 27 februari-3 mars 
 • Studiedag, eleverna lediga: Preliminärt 22 mars, kan ändras av vardera skola
 • Påsklov: 7 april-14 april 
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 18 maj
 • Lovdag (klämdag): 19 maj  
 • Lovdag (klämdag): 5 juni
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Terminens sista dag: 13 juni

 

Skolan leds av rektor tillsammans med en ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektorer samt elevhälsoteamet där speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator ingår.

Rektor ansvarar för att en trygg verksamhet byggs upp med en stabil organisation bestående av skickliga och engagerade pedagoger som ges förutsättningar att på bästa sätt utföra sitt viktiga arbete. Rektor ansvarar även för att eleverna får ett reellt inflytande och delaktighet i sin skoldag. Genom ett tätt samarbete med vårdnadshavarna skapar vi tillsammans en skola att vara stolt över.

 

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor cirka 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Som pedagog på Byleskolan jobbar du i team med andra pedagoger för att utveckla varje barns förmåga. Skolan satsar mycket på fortbildning för att uppdatera kompetensen och driva en verksamhet med hög kvalitet.

Skolan satsar mycket på att huvuddelen av pedagogernas arbetstid är tillsammans med elever på lektionstid, men även under andra former som elevråd, matråd och miljöråd. Råden är viktiga för att få elevernas delaktighet och inflytande.

Förutom välutbildade, kunniga lärare och fritidspedagoger har skolan andra viktiga funktioner så som speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, och kurator som tillsammans arbetar kring elevernas hela skolsituation.

"Våga vara vänlig"

Skolan utvecklar alla barns förmågor i ett långt perspektiv. Eleverna ska inte bara lära för stunden utan för livet. Den sociala kompetensen utvecklas genom mänskliga möten och möjligheter till inflytande. Respekten för varandras och skolans värden kommuniceras genom skolans regler samt likabehandlingsplanen och skolan visar det genom sättet att vara mot varandra. Skolans motto: Våga-Vara-Vänlig genomsyrar hela verksamheten och den åldersintegrerade organisationen ger en naturlig röd tråd från förskoleklass till årskurs 6.

Skolans lokaler

På Byleskolan finns fräscha klassrum och ändamålsenliga lokaler med fina slöjdsalar, bildsal, musiksal och en bra idrottshall samt aktivitetshall.   I skolans  mitt  finns Studiehallen  -  vår  samlingslokal  som  fungerar  som  skolans  hjärta och  där  allt  från Bylefestival till  Fredagskul  sker  parallellt  med  teateruppsättningar  och dans-  och sångsamlingar.  Skolan består  av  huvudbyggnaden samt  annexet.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb:

Lediga jobb

Välj skola

Kontakta Byleskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Bylegårdsvägen 20
187 73 Täby

Emma Hedström, biträdande rektor 08-555 585 47

Karina Tellfelt, skolassistent 08-555 588 01

Maria Ekström, skolsköterska  08-555 597 60

Per Munters, lokalsamordnare 08-555 588 02

Smultronet 08-555 588 24

Trollsländan 08-555 588 21

Klubb 2: 08-555 588 22

Klubb 3: 08-555 588 23

Arken  08-555 588 25

Arken 08-555 588 26

Expedition: 008-555 588 01

Hitta till Byleskolan
Namn
Byleskolan