Start / Om Täby / Politik / Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka riktlinjer den kommunala verksamheten ska arbeta efter och hur skattebetalarnas pengar ska fördelas mellan olika verksamheter.

Fullmäktige beslutar till exempel om budget, skatt, taxor och avgifter. Frågor som har stor betydelse för Täbyborna, som byggande av större bostadsområden i kommunen, avgörs också i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer revisorer och ledamöter i kommunens nämnder och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för dem.

Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter som väljs vart fjärde år. Mandatperioden 2014-2018 består fullmäktige av 24 moderater, 16 liberaler, 8 socialdemokrater, 5 miljöpartister, 4 centerpartister, 2 kristdemokrater och 2 sverigedemokrater. De flesta ledamöterna har vanliga arbeten på dagarna och ägnar sig åt politik på sin fritid.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträde i fullmäktigesalen i Täby kommunhus, Esplanaden 3 i Täby centrum.

Begrepp och förklaringar:

Fråga

En ledamot som vill ha ett snabbt svar från någon i den styrande majoriteten kan muntligen eller skriftligen ställa en så kallad enkel fråga som ska handla om ganska enkla sakförhållanden. Frågan lämnas in innan sammanträdet börjar och ställs under sammanträdet då även svaret ges. Bara frågeställaren och den som svarar får delta i debatten. En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige.


Interpellation

En interpellation lämnas skriftligen före sammanträdet och riktar sig vanligen till en nämndordförande. Ärendet ska helst vara av större intresse för kommunen. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten. En interpellation ska besvaras skriftligt och leder inte fram till något beslut i fullmäktige.

Motion

En motion är ett skriftligt förslag som måste beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas från olika synpunkter. Beredningen leder fram till ett förslag till svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Bordläggning

När ett ärende blivit bordlagt sker inte någon ytterligare beredning av ärendet. Varken beslutsunderlag eller beredande instans förslag till kommunfullmäktiges beslut får ändras. Ett bordlagt ärende skall behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat.

Återremiss

När fullmäktige beslutat om återremiss skickas ärendet tillbaka för ytterligare beredning, t.ex. kan mer fakta eller information tas fram som underlag för kommunfullmäktiges beslut. Vid återremiss kan även beredande instans ändra eller komplettera sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet.

Samtliga förtroendevalda hittar du i länken till höger.  

 

Handlingar kommunfullmäktige

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-12