1. Myrängsskolan utökar grundsärskolan med åk 7-9

  Från och med läsåret 2022/2023 kommer Myrängsskolan utöka grundsärskolan med årskurs 7-9. Skolan kommer därmed erbjuda årskurs F-9 inom grundsärskolan.

 2. Välkommen till naturnära Myrängsskolan

  Ska du välja grundskola inför läsåret 2022/2023? Varmt välkommen till oss på Myrängsskolan!

Se fler nyheter
[Missing text '/blocks/videoblock/approvecookies' for 'Swedish']

Om Myrängsskolan

Myrängsskolan är en F-6 skola där det under nuvarande läsår finns grundskola årskurs 1-5, fritidshem, förskoleklasser och anpassad grundskola (tidigare grundsärskola). Skolan ligger i det naturnära Gribbylund och där arbetar behöriga och engagerade pedagoger med elevens bästa i fokus. Skolan är indelad i avdelningar med skola- och tillhörande fritidsverksamhet, vilket ger elever känslan av att gå i en liten skola i den stora.

Följ gärna Myrängsskolan på Instagram för att se vad som händer i verksamheten.

Myrängsskolan arbetar fortlöpande för att utveckla kvalitén både i skolan och på fritids. Under skolåret utvärderas verksamheten och elevresultat på olika sätt. Detta görs genom enkäter, samtal och screeningar. Resultaten redovisas och analyseras och ger oss underlag för att sedan kunna ta nästa steg. Skolan tar samtidig del av forskningsresultat och beprövad erfarenhet för att hitta lösningar för skolan som helhet och varje enskild individ.

Elever, pedagoger, medarbetare och vårdnadshavare görs delaktiga i kvalitetsarbetet genom olika forum, till exempel personalmöten, klassråd, elevråd, skolutvecklingsgrupp och skolråd.

Skollag och läroplaner styr skolans verksamhet. Skolans kvalitetsarbete och prioriterade utvecklingsområden finns beskrivna i läsårets arbetsplan, som i sin tur bygger på kvalitetsredovisningen från föregående års arbetsplan. Delar av dokumenten kan du ta del av här nedan.

Plan mot kränkande behandling läsåret 19_20.pdf (109,06 KB)

Jämför även våra resultat som redovisas på Hitta och jämför service

På Myrängsskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Tillgänglighet i skolan och på fritids handlar om att alla ska ges tillgång och få möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

Samverkan mellan skol- och fritidsverksamhet

Myrängsskolan ser hela dagen som en lärprocess, både under skoldagen och efter skoltid på fritids. Pedagogerna i skol- och fritidsverksamhet samverkar, vilket ger pedagogerna ökade möjligheter att arbeta tillsammans kring elevernas lärande och utveckling.

Miljö

För att varje elev ska ha möjlighet att nå sin fulla potential behöver miljön runt eleven fortlöpande utvärderas och anpassas. Medarbetarna på Myrängsskolan arbetar målmedvetet med att anpassa lärmiljöer och läromedel för elever som behöver extra stöd för att nå kunskapskraven, men även för de elever som kommit längre och behöver utmanas mer i skolarbetet. Speciallärare arbetar nära skolledning, elevhälsoteam, mentorer, arbetslag, elevgrupper och enskilda elever.

Pedagogerna i arbetslag F-3 och 4-6 har regelbundet möten med berörd fritidspersonal och speciallärare, där elevärenden tas upp och därefter aktualiseras i elevhälsoteamet.

Studiecenter

Det övergripande målet för skolans studiecenter är att vara en pedagogisk resurs som är tillgänglig hela dagen för elever och lärare. Studiecenter består av specialpedagog och speciallärare som samarbetar med elevhälsan för att uppnå ett helhetsperspektiv på elevers inlärning. Studiecenter samarbetar även med lärare och skolledning i pedagogiska frågor och bistår elever som är i behov av särskilt stöd specialpedagogisk hjälp. Arbetet kan ske både enskilt och i grupp.

Studiecenter ansvarar för administration, sammanställning och uppföljning av diagnosinstrument för tidig upptäckt av elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa genomförs med samtliga elever på skolan, enligt fastställt schema.

Samarbete med vårdnadshavare

Skolans medarbetare delger information och skapar möjligheter för samarbete:

 • Skolrådet har som syfte och mål att vara en länk mellan hem och skola. Det är ett forum där du som vårdnadshavare blir informerad om skolans verksamhet och utveckling. Du kan dryfta problem och komma med förslag till förbättringsåtgärder eller bara bidra med dina tankar.
 • Skolrådet träffas vid flera tillfällen varje termin. Deltagare är skolledning, medarbetarrepresentanter från skolan och föräldrarepresentanter.
 • Föräldrarepresentanter finns i varje klass.

Myrängsskolan har ett väl fungerande trygghetsarbete där var och en tar ansvar och engagerar sig i en trivsam arbetsmiljö utifrån sitt uppdrag. Skolan arbetar både hälsofrämjande och förebyggande, samtidigt som skolan griper in och följer upp inträffade händelser.

Elevrådet

Elevrådets uppgift är att vara klasskamraternas ombud för klassen, att föra fram klassrådens synpunkter och önskemål som kan leda till förbättringar för trivsel och miljö på skolan, samt att i demokratisk ordning vara med och påverka viktiga händelser utifrån elevernas perspektiv.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av skolledning, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator samt specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamet har det övergripande uppdraget och ansvaret att skapa förutsättningar för en trygg skola som främjar lärande.

På Myrängsskolan finns grundsärskola med inriktningen träningsskola som är åldersblandad för elever i 1-9. I skolans grundsärskoleverksamhet inkluderas även barn från förskoleklassålder som sedan avser läsa vidare i grundsärskolan. Detta sker i samråd med vårdnadshavare. Myrängsskolans särskola är en integrerad del i Myrängsskolans verksamhet. Särskolan inkluderas i möjligaste mån i övrig verksamhet även om särskolans lokalerna är särskilda och specialanpassade.

Grundsärskolan arbetar utifrån en specialpedagogisk helhetssyn för eleverna, vilket innebär en samlad skoldag med inkluderad fritidsverksamhet. Medarbetarna på fritids arbetar med lärare och elever under lektionstid för att uppnå bästa pedagogiska progression för särskolans elever.

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Vårterminen 2023

 • Terminens första dag: 10 januari
 • Sportlov: 27 februari-3 mars 
 • Påsklov: 7 april-14 april 
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 18 maj
 • Lovdag (klämdag): 19 maj  
 • Lovdag (klämdag): 5 juni
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Terminens sista dag: 13 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Höstterminen 2023

 • Terminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov: 30 oktober-3 november
 • Höstterminens sista dag: 20 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari-1 mars
 • Påsklov: 29 mars-5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Myrängsskolans administrativa organisation är utarbetad för att ansvara för olika områden:

 • Jenny Alenrud,  rektor
 • Victoria Lundblad, tillförordnad biträdande rektor
 • Anne Cerwall, skolintendent

Medarbetare ingår i något av följande arbetslag: F-3 fritids, årskurs 1-3, årskurs 4-6, särskolan, elevhälsoteam, trygghetsteam och skolutvecklingsteam. En medarbetare kan ingå i flera arbetslag beroende på hur den enskilde medarbetarens uppdrag och tjänst ser ut.

På Myrängsskolan arbetar alla för trygghet, kvalitet och med elevernas bästa i fokus. 

På Myrängsskolan samverkar du med kollegor kring gemensamma elever både i skolan och på fritids. Alla tar ett gemensamt ansvar för att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetare skickliggör varandra och skapar förutsättningar för alla att lyckas.

Som medarbetare på Myrängsskolan ser du samverkan och kollegialt lärande som en styrka. Du deltar i pedagogiska diskussioner och möten för att på bästa sätt möjliggöra den kollegiala kompetensen och skapa optimala förutsättningar för eleven att lära och utvecklas.

Myrängsskolan arbetar för tillgängligt lärande, vilket innebär att medarbetarna ser möjligheterna och söker lösningar som innebär att alla elever utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i vår gemensamma miljö.

Som lärare förfogar du över en egen Chromebook i ditt arbete. Skolan erbjuder även pedagogiska luncher och friskvårdsbidrag. Välkommen till Myrängsskolan!

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Myrängsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Fritids

F-klass - årskurs 1 och 2  08-555 584 30 / 08-555 584 31

Årskurs 3-5: 08-555 584 32

Särskolan: 08-555 584 33 /08-555 584 34 / 08- 555 584 35

Administration / ledning

Rektor Jenny Alenrud: 08-555 584 06

Biträdande rektor Victoria Lundblad: 08-555 584 15

Skoladministratör: Karin Brodén 08 - 555 584 18

Samordnare elevhälsan: Carolina Zenkert 08 - 555 584 01

Expedition:

Hitta till Myrängsskolan
Namn
Myrängsskolan