Om Skolhagenskolan

På Skolhagen går elever i årskurs 7-9. Skolan strävar efter att undervisningen ska vara traditionell men samtidigt nytänkande och bygga på lugn, ordning och en tydlig struktur. Ambitionen är att berika barnen med så mycket kunskaper och färdigheter att de sedan själva fritt kan välja sin framtid.

Mål är att stämningen på skolan ska vara trivsam och att både elever och medarbetare har roligt och känner arbetsglädje.

Skolhagen arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är engagerade i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat olika enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (personalmöten, elevråd, föräldraråd, ledningsgrupp etcetera) för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till rektors arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har sedan varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

Lokal arbetsplan 2018/2019 (368,21 KB)
Kvalitetsredovisning Skolhagen (199,05 KB)

På Skolhagen ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt men det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Skolhagen

Tillgängligt lärande på Skolhagen handlar om att skapa en skolmiljö där varje elev kan växa i sin egen takt och efter sina förmågor där vi ser olikheter som en tillgång. Målet är ett meningsfullt deltagande och en känsla av tillhörighet för alla elever oavsett nivå och förmåga. Varje elev ska nå så långt som möjligt och ha en trygg social position.

Skolan är inne i en organisationsförändring, en del i denna process är att mer och mer gå över till ett flexibelt lärstöd. På skolans finns tre speciallärare knutna till var sin arbetsenhet på skolan. Deras roll är att stödja elever, förebygga oro och att hjälpa till med det pedagogiska arbetet men också att utveckla och sprida det tillgängliga lärandet i varje klassrum.

För att vidare utveckla och få det tillgängliga lärandet att genomsyra hela organisationen kommer skolan under läsåret fortsätta att arbeta med kollegialt lärande till exempel genom LAVA-konferenser (lära av varandra). Skolhagen utvecklar dessutom hela tiden medarbetarnas Ikt-kompetens, både vad gäller kommunikation och bedömning men också vad gäller användningen av digitala läromedel.

Skolan arbetar hårt med att skapa en atmosfär av grundtrygghet på skolan. Det värdegrundsarbete som handlar om hur alla på skolan bemöter och agerar gentemot varandra, vilket går hand i hand med skolans arbete med inkludering. Allt detta vilar i sin tur på den övergripande process som handlar om ledarskapet i klassrummet och som genomsyrat utvecklingsarbetet på skolan under många år. Ledarskapet är helt avgörande för att skapa trygghet och arbetsro i klassrummen, vilket i sin tur är tydligt förknippat med möjligheten att få till stånd ett tillgängligt lärande. Skolan använder sig av Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling till medarbetare i form av handledning och kompetensutveckling.

Prioriteringar

Skolans prioriteringar inför kommande läsår:

 • Ledarskap i klassrummet
 • Öka det tillgängligt lärande
 • Öka elevernas delaktighet i sitt eget lärande

Skolhagens regler är tydliga och syftar till att måna om den goda stämningen och skolans speciella anda. På skolan är alla lika mycket värda och det är viktigt att alla:

 • lyssnar på varandra
 • uppträder vänligt
 • använder ett vårdat språk
 • är ärliga och ger raka besked
 • tar ansvar för gemensamma miljö
 • visar varandra hänsyn så att alla får arbetsro.

Skolhagen tycker det är viktigt att eleverna mår bra och känner sig trygga. En del av det arbetet är att skolan har trivselråd, elevråd och matråd. Elevrådet är aktivt, träffas en gång i månaden och sedan några år har de bildat olika utskott. Dessa utskott har ändrats allteftersom eleverna känner var de kan uträtta något. Det mest aktiva just nu är arbetsmiljöutskottet.

Trivselrådets representanter kallas kamratstödjare. Genom trivselrådet har eleverna ett eget forum, med stöd av vuxna på skolan. Rådet har regelbundna träffar, ca en gång per månad. Kamratstödjarnas huvuduppgift är att genomföra olika aktiviteter för att göra skolan så trevlig och trivsam som möjligt för alla elever. Kamratstödjarna är också en av skolans kontakter ut i klasserna för att kunna säkerställa att alla mår bra och ingen är utanför.

Terminer

Vårterminen 2019

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 9 januari
Sportlov 25 februari - 1 mars (vecka 9)
Påsklov 15 april - 22 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 30 maj
Lovdag 31 maj
Röd dag 6 juni
Lovdag 7 juni
Vårterminens sista dag 14 juni

Höstterminen 2019

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 19 augusti
Höstlov 28 okt - 1 nov (vecka 44)
Höstterminens sista dag 20 december

Vårterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 8 januari
Sportlov 24 februari - 28 februari (vecka 9)
Påsklov 10 april - 17 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 21 maj
Lovdag 22 maj
Vårterminens sista dag 9 juni

Skolan är organiserad i fyra olika arbetsenheter och i tre olika ämneslag;

 • Ma/NO
 • SO
 • Sv/En/Spr
 • Pra.es.t

Ledningsgruppen består av fem personer varav rektor är en. Tre gånger per termin samlas lärarna dessutom i klasskonferenser där varje elevs kunskapsutveckling och sociala situation tas upp.

En viktig del i skolans höga kunskapsmåluppfyllelse är elevhälsoteamets höga kompetens. Elevhälsoteamet består av rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska och psykolog. De träffas regelbundet varje måndag förmiddag då elevärenden tas upp. Ibland har mötena en förberedande karaktär men oftast kallas föräldrar och elev till dessa möten för att fatta beslut tillsammans. Skolan har utvecklat rutiner för tidig upptäckt och därmed tidiga insatser vilket har varit mycket framgångsrikt. Skolan arbetar för tillgängligt lärande för alla skolans elever, som stöd finns både speciallärare och assistenter.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Skolhagenskolan

Täby skolor är bland de mest framgångsrika i landet och Skolhagenskolan är en av dem. Skolhagen är en kommunal 7-9 skola med cirka 420 elever. Skolan ligger i Täby kyrkby, ett villa- och radhusområde i norra delen av Täby med mycket goda kommunikationer. Skolhagen är en lugn skola med ett gott samarbete och en väldigt låg personalomsättning. Skolan har bland annat matematikklasser och eleverna når mycket goda resultat. Alla elever har varsin bärbar dator och vi jobbar i Quiculum och Google classroom.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Tillsammans med engagerad, välutbildad och erfarenna medarbetare samt goda resurser driver skolan en stabil verksamhet. Skolans mål är att stämningen ska vara trivsam och att såväl elever som medarbetare har roligt och känner arbetsglädje.

Skolan har klara regler för hur man uppträder och börjar varje läsår med ett intensivt värdegrundsarbete, som sedan fortsätter hela året.

Profilklasser och ansvarstid

För att ge varje elev optimal inlärning och utveckling har skolan tydliga mål och högt ställda förväntningar. Skolan erbjuder profilklasser för elever med särskilda intressen och arbetar vid vissa tillfällen tematiskt så att elever och lärare kan gå på djupet i ett speciellt ämnesområde. Fem gånger om året har skolan "Annorlunda skoldagar" där eleverna själva får ta initiativ till vad de ska göra eller välja bland en rad olika aktiviteter. På så sätt blir skolans arbetsmetoder mer kreativa och ämnesövergripande.

För att ytterligare öka elevernas möjlighet att själva påverka sin studiesituation har skolan skapat en så kallad Ansvarstid (A-tid), som eleverna själva i princip ansvarar för. Då finns skolans medarbetare tillgängliga för fördjupade studier, läxhjälp med mera. Även inom områdena musik, litteratur och idrott kan skolan erbjuda unika möjligheter i undervisningen. Musiksalen är tillgänglig för eleverna under hela skoldagen. Täby kyrkbys bibliotek och hela Vikingavallen står till skolans förfogande.

Kontakta Skolhagenskolan

Anmäl frånvaro via Quiculum före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Skolhagsvägen 1
187 06 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Expedition:

Fler kontaktuppgifter

Eva Sellerman, expedition 08-555 586 00

Anders Winqvist, tillsynslärare 08-555 586 04 

Charlotte Thunman, biträdande rektor 08-555 586 06 

Catharina Liderfors, speciallärare 08-555 586 07 

Lillemor Rosberg, speciallärare 08-555 586 08

Mats Thelvén, rektor 08-555 586 22 

Derek Power, vaktmästare 08-555 586 35 

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Namn

Skolhagenskolan