Roslags-Näsby – en ny hållbar stadsdel

Flygbild över framtidens Roslags-Näsby. Illustration: WSP.

På västra sidan av Roslags-Näsby station kommer en ny stadsdel att växa fram med hållbarhet i fokus. Här planeras för cirka 1400 bostäder av varierande arkitektur och karaktär. Stadsdelen kommer att erbjuda en trivsam stadsmiljö med torg, stadspark, uteserveringar och handel.

Se hur västra Roslags-Näsby kan se ut 2025.

Vision

Spännande arkitektur, grönskande tak, parker och öppna platser där folk kan träffas och umgås – det kommer möta besökaren när västra Roslags-Näsby står klart. Här har bebyggelsen smarta lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan och det ska vara lika enkelt som självklart att leva på ett hållbart sätt i Roslags-Näsby.

Cirka 1400 bostäder ska byggas som flerbostadshus, radhus och studentbostäder. Vid stationen planeras för en femtonvåningar hög studentskrapa. Penthouses och townhouses är några andra inslag i den innovativa stadsmiljön. Många av husen kommer ha gemensamma takterrasser – kanske flyttar gymmet och löparbana upp på taket.

Flera av byggnaderna utmed gångstråk och intill torg har reserverat sina bottenvåningar för olika typer av verksamheter. Utvecklingen av Roslags-Näsby öppnar för en förskola, handel och kontor i området. Dessutom planeras för trygghetsbostäder.

För att uppnå kommunens hållbarhetsmål strävar man efter att begränsa biltrafiken och uppmuntra cyklande. Närheten till Roslagsbanan gör detta till ett av Täbys bästa kollektivtrafiklägen och med en ny bro över spåren sammankopplas det nya området med den befintliga bebyggelsen i Roslags-Näsby.Arkitektillustration över torget: Okidoki Arkitekter.


Bakgrund

1885 drogs Roslagsbanan ut till Täby och därmed startade utvecklingen av Roslags-Näsby som fort blev en viktig knutpunkt. Villor byggdes i takt med att familjer sökte sig från innerstadens trångboddhet. En lanthandel och utbyggd järnvägsstation lade grunden för det kommuncentrum som senare växte fram. På 50-talet byggdes den äldre delen av Täby kommunalhus som kommer stå kvar och ge stadsdelen historia och karaktär – dock med nytt användningsområde. 2017 flyttar den kommunala verksamheten till Täby centrum.

2010 arrangerade kommunen en arkitekttävling för att få förslag på hur en ny hållbar, attraktiv och levande stadsdel kunde utvecklas i Roslags-Näsby. White Arkitekter vann med bidraget "West Side Story" som låg till grund för samrådsförslaget som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2013.

En markanvisningstävling genomfördes efter avslutat samråd under våren 2014 och totalt 17 exploatörer har fått i uppdrag att sätta sin prägel på området. Under "Aktuella aktörer" hittar du kontaktuppgifter till byggherrarna.


Arkitektillustration: Okidoki Arkitekter.


Tidplan

Under utställningen den 24 oktober till 25 november hade sakägare och övriga medborgare möjlighet att lämna synpunkter på det uppdaterade detaljplaneförslaget. Kommunen kommer att svara på alla frågor och synpunkter i ett utställningsutlåtande som tas fram innan detaljplanen antas. Planen kommer troligtvis antas av kommunfullmäktige under mitten av 2017. Läs mer om planprocessen under detaljplan för Västra Roslags-Näsby.

Om allt går enligt planerna sker byggstart runt årsskiftet 2017-2018. Men redan under 2016 påbörjas förberedande arbeten och rivningar i området.

  

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-24