Handboken ska användas när avtal, bygghandlingar och/eller förfrågningsunderlag, som berör allmän plats i Täby kommun upprättas. Täby kommuns TH är ett specifikt komplement till andra övergripande styrande dokument i samhällsbyggnadsprocessen.

Revisionsstatus teknisk handbok 2021 (404,17 KB)

Teknisk handbok

  • Anläggnings AMA 13 – referensverk vid upprättande av tekniska beskrivningar
  • VGU - regler för vägars och gators utformning
  • TDOK 20 13:0529 - Trafikverkets krav på bitumenbundna lager
  • Trast - Trafik för en attraktiv stad. Handbok för utformning av stadens trafiksystem för att uppnå uppsatta mål
  • Ribuss - Trafikförvaltningens riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik
  • RiTill - Trafikförvaltningens riktlinjer gällande tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Riktlinjer infartsparkering - Trafikförvaltningens riktlinjer gällande infartsparkering
  • TRVK Väg - Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem
  • TRVR Väg - Trafikverkets tekniska råd vägkonstruktion
  • Krav Tunnelbyggande version 1.0
  • TRVK Bro 11 
  • BFS 2013:9 HIN 3 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
  • BFS 2011:5 ALM 2 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader

Alla aktörer, konsulter och entreprenörer som genom avtal äger rätt att utföra arbeten på allmän platsmark i Täby kommun ska vid sin planering, projektering, upphandling och genomförande av projekt se till att kraven och anvisningarna i TH uppfylls. För att säkerställa detta bör en hänvisning till TH göras i avtalen.

Textavsnitten ska även kunna ge vägledning för val av konstruktioner, metoder och material samt även kunna fungera som kravspecifikationer och instruktioner i samhällsbyggnadsprocessen.

Lagar, förordningar, föreskrifter, standarder, andra externa regelverk samt material, arbetsmetoder liksom stadens egna erfarenheter av tidigare lösningar förändras och utvecklas, vilket medför att TH kontinuerligt är i behov av revideringar.

Kraven i TH är att betrakta som lägsta krav och att ytterligare krav kan förekomma i en objektspecifik beskrivning.

Användare ska alltid kontrollera att senaste utgåvan av TH används och ange version och datum i de handlingar som upprättas. Hänvisningar till hela delar i TH eller hela TH bör undvikas, utan ska preciseras med kapitel och avsnitt.

Avsteg från standard och krav beskrivna i TH, får inte ske utan särskilt godkännande från Täby kommun.

Hänvisningar till andra gällande dokument

I TH kan hänvisningar till andra dokument förekomma. Vid motstridiga uppgifter mellan krav angivna i TH och ett dokument som hänvisas till ska TH gälla. Om lag, förordning eller myndighetsföreskrift ställer hårdare krav än TH gäller dessa krav dock före krav i TH. Täby kommun ska alltid meddelas om motstridiga uppgifter finns.

Hänvisning till standarder

Vid tillämpning av TH och i styrande dokument åberopade standarder accepteras även tekniska lösningar som på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt standarden. Från bestämmelser i föreskrifter som utfärdas av myndigheter, som t.ex. Boverkets eller Trafikverket, får dock inte avvikelse ske.

Om det inte i TH, en myndighetsföreskrift, styrande dokument eller i AMA anges att en speciell utgåva ska gälla ska den utgåva som gällde vid förfrågningsunderlagets datum tillämpas.

Uppdatering och revidering av Teknisk handbok

Dagens snabba utveckling inom flera olika områden – nya tekniska landvinningar, sättet att leva, arbeta och bo, trender och smak, lagstiftning, nya metoder, nya standarder eller normer – ställer stora krav på styrningen av samhällsbyggnadsprocessen som helhet. Som nämnts ovan är TH i Täby Kommun ett viktigt dokument i denna process och ska utgöra ett stöd, med sina krav, anvisningar och regler, till alla som samverkar i samhällsutvecklingsprojektens olika stadier i Täby.

Denna utveckling ställer stora krav på TH i form av att ständigt vara ett aktuellt dokument som kan ge vägledning. Av denna anledning måste TH kontinuerligt revideras och uppdateras. Arbetet med revidering av TH görs enligt nedan angiven arbetsgång.

Utöver detta revideringsarbete kan alla som har synpunkter och förslag till uppdateringar och förändringar i TH initiera en förändring genom att kontakta ansvarig för respektive teknikområde i TH.

Beslut om revidering av TH tas av ett beslutande forum bestående av ansvariga för respektive teknikområde samt berörda enhetschefer för respektive teknikområde.

Rutiner för revidering av Teknisk handbok

Beredning av förslag till revidering enligt nedan.

 1. Synpunkter och önskemål om ändringar lämnas till TH - teknikområdesansvarig, som i sin tur avgör om synpunkterna bör föranleda någon åtgärd eller inte.
 2. TH – teknikområdesansvarig ser till att textförslag och eventuella ritningar/skisser tas fram. Dessa skickas ut på remiss till berörda. Hänsyn tas till om ändringen kommer att påverka någon hänvisning inom berörd del av TH.
 3. TH – beslutande forum, kontrollerar om ändringen strider eller påverkar annan handling eller övriga delar av TH.
 4. TH – beslutande forum godkänner eller avslår förslaget vid årligt revisionsmöte.
 5. Om ändringen godkänns läggs den in i TH vid kommande revidering. Vid akuta ändringar/tillägg kan ändringen tillfälligt publiceras i form av en teknisk instruktion som gäller fram till nytt revisionstillfälle.

Synpunkter och kontakt

För att komma med synpunkter eller få information om vem som har ansvar för respektive teknikområde, kontakta TH-ansvarig på Täby kommun. Kontaktuppgifter hittar du nedan.