1. Information om skolvalet

  Under perioden 11 januari till 1 februari 2023 är det dags att välja skola för de barn som ska börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs. Inom vissa rektorsområden flyttas eleverna upp automatiskt till nästa årskurs på en annan skola inom samma rektorsområde, vilket gäller eleverna i årskurs 3 på Norskolan. Dessa elever flyttas upp till årskurs 4 på Näsbyparkskolan.

Se fler nyheter

Om Norskolan

Vi kan, Vi vill, vi vågar - ett tryggt lärande tillsammans!

Norskolan är en grundskola i sydöstra Täby som ingår i Näsbyparksskolans rektorsområde. Här går cirka 200 elever från årskurs F-3. Skolbyggnaden är en enplansbyggnad med en skolgård som bjuder in till lek och aktiviteter. Idrott sker i intilliggande byggnad. Musik och slöjd genomförs i Näsbyparksskolans lokaler. Alla elever på skolan har tillgång till dator eller surfplatta.

Skolmaten lagas av Sodexo och blev 2021 utsedd till en av Sveriges 30 bästa skolrestauranger enligt utmärkelsen White Guide Junior.

Närområdet består av såväl villa- som radhusområden samt flerfamiljshus med närhet till vatten och naturområden. Behöver du åka kollektivtrafik hit stannar flera busslinjer och Roslagsbanan i närheten av skolan, vid Näsbyparks centrum.

På Norskolan har vi en hög lärarbehörighet och varje elev ska känna sig välkommen, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi strävar efter att ha en levande och social gemenskap som präglas av trygghet och lust att lära. Skolan erbjuder eleverna en strukturerad undervisning som ska möjliggör att alla elever når sin fulla potential. Varje elev ska kunna övervinna svårigheter, utvecklas och göra framsteg hos oss.

Skolorna i Näsbyparksskolans rektorsområde leds av en gemensam rektor samt fyra biträdande rektorer. Rektorsområdet består av Näsbyparksskolan (4-9), Norskolan (F-3) och Slottsparksskolan (F-3). Alla skolor ligger nära varandra geografiskt sett.

Välkommen till Norskolan i Täby!

Följ gärna Norskolan på Instagram för att se vad som händer i verksamheten.

Här på Norskolan tillvaratar vi metoder och idéer som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund för att ge de bästa förutsättningarna för varje klass och enskild elev.

Alla som arbetar på skolan är delaktiga i skolans systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans analyserar vi resultat från olika enkäter, sammanställningar och prov som genomförts under det gångna läsåret, på olika nivåer och i olika sammanhang, för att planera nästkommande år för skolan.

Alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevers behov skiljer sig åt och vi menar att det som är nödvändiga förbättringar för några ofta blir förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten på skolan arbetar vi med den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Här ska varje elev ges möjlighet att utveckla sig själv och sitt lärande. Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande utifrån ett rättighetsperspektiv som innebär att eleven ska vara delaktig i både planering och genomförande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas systematiskt. Alla medarbetare på skolan behöver ständigt omsätta och ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och elevernas förutsättningar och behov. Skolan lägger stort fokus på det kollegiala lärandet.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Norskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar, diskussioner och utvärderingar. Våra ledord är STARK (Samarbete, Trygghet,Aansvar, Respekt, Kamratskap).

Trygghetsteam

För att få ett samlat grepp över rektorsområdets trygghets- och likabehandlingsarbete finns ett trygghetsteam med representanter från rektorsområdets tre skolor. Teamet består av en representant från varje arbetslag samt skolledning och elevhälsa. Skolkuratorn har en samordnande roll. Fokus för arbetet är att utarbeta, utvärdera och utveckla rutiner och kartläggningsmetoder för skolans trygghets- och likabehandlingsarbete, så att trygghetsarbetet hela tiden svarar mot de behov som finns i skolorna.

Studie- och yrkesvägledning

Att arbeta med valkompetens i yngre årskurser är viktigt. Vi har en studie- och yrkesvägledare med fysisk placering på Näsbyparksskolan men som arbetar ur ett F-9 perspektiv.

Höstterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum
Fritids öppnar 1 augusti
Studiedag, skolan stängd, omsorg endast för dem som anmält 15 augusti
Höstterminens första dag 17 augusti 
Studiedag, fritids öppet 28 oktober
Höstlov 31 oktober-4 november
Julavslutning, höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2023

Terminstid- och lovdag Datum 
Studedag, omsorg endast för dem som anmält 9 januari
Terminens första dag 10 januari
Sportlov 27 februari-3 mars 
Påsklov 7 april - 14 april 
Lovdag 1 maj
Studiedag, omsorg endast för dem som anmält  17 maj
Lovdag  18 maj
Lovdag, omsorg endast för dem som anmält 19 maj
Lovdag, omsorg endast för dem som anmält 5 juni
Lovdag 6 juni
Terminens sista dag  13 juni
Studiedag, omsort endast för dem som anmält 16 juni

Skolledning

Norskolans arbete leds av rektor (fysisk placering på Näsbyparksskolan)  tillsammans med biträdande rektor och intendent.

 • Ulrika Ingerslev, rektor
 • Jeanette Lindberg, biträdande rektor
 • Michaela Granlund, intendent

I teamet för Norskolan ingår även en styrgrupp.  

 • Petra Malmstedt Wendelin, arbetslagsledare skola
 • Farhad Khojaste Chatrody, arbetslagsledare fritidshem
 • Enel Hassinen, samordnare fritids
 • Marianne Westin, specialpedagog

Elevhälsa

På Norskolan ska alla medarbetare arbeta för elevers hälsa och lärande. Elevhälsa som centralt begrepp är allas angelägenhet. Hälsa och lärande går hand i hand och genomsyrar Norskolans systematiska kvalitetsarbete.

På skolan finns ett elevhälsoteam som i första hand arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Teamet består av speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt biträdande rektor.

Arbetslag

På skolan arbetar lärare och fritids i gemensamma arbetslag. På så vis tar vi tillvara på det kollegiala lärandet inom såväl skola som fritidshem med fokus på elevens hela dag i skolan.  Arbetslagen är även ett sätt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

På Norskolan är arbetslagen indelade efter våra avdelningar:

 • Arbetslag Blå
 • Arbetslag Röd
 • Arbetslag Grön
 • Arbetslag Gul

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Norskolan

På Norskolan har du många engagerade, behöriga och kompetenta kollegor. Vi arbetar för att alla elever och medarbetare ska trivas och få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vår skola står för kvalitet och trygghet där både tradition och utveckling värdesätts.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Välj skola

Kontakta Norskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Kuttervägen 7
183 53 Täby

Rektor, Ulrika Ingerslev, 08-555 587 05

Biträdande rektor, Jeanette Lindberg: 08-555 580 32

Fritidssamordnare, Enel Hassinen: 08-555 587 66

Skolsköterska, Monica Odmark-Svensson: 08-555 596 87  

Grön, öppnings-och stängningsavdelning och nås via respektive årskurs telefon.

Gul, förskoleklass: 08 555 587 82

Grön, årskurs 1: 08-555 587 83

Röd, årskurs 2: 08-555 587 81

Blå, årskurs 3: 08-555 587 80

Hitta till Norskolan
Namn
Norskolan