Presentation av Myrängsskolan inför skolvalet 2021/2022

18 januari 2021, kl. 12:09 - Förskola & skola

Varmt välkommen till Myrängsskolan!

Inför skolvalet 2021/2022 hade vi önskat att vi kunde bjuda in dig till skolan för en presentation och rundvandring i våra lokaler. Tyvärr kan vi inte göra det med anledning av coronapandemin, men vi presenterar gärna skolan på det här sättet istället. Om du har frågor efter att läst igenom detta är du varmt välkommen att höra av dig till oss på skolan. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Myrängsskolan är en F-5-skola med fritidsverksamhet i Täby kommun. Här går cirka 220 elever. På skolan möter ditt barn pedagoger i ett och samma arbetslag under hela skoldagen. I varje klass finns lärare och fritidspersonal som tillsammans arbetar för att varje elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Här på skolan har vi tillgång till alla lokaler vi behöver; klassrum, grupprum, bibliotek, fritidslokaler, slöjdsalar, bildsal, musiksal, idrottshall och en stor skolgård.

MyrängsskolanIdrottshall

Organisation

Myrängsskolan ingår i ett rektorsområde tillsammans med Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Skolorna har en gemensam ledningsgrupp, elevhälsa och IKT-grupp (IKT står för Information- och kommunikationsteknik).

På Myrängsskolan finns en rektor, biträdande rektor, skolintendent, klasslärare, fritidspedagoger och vaktmästare. Här finns dessutom utbildade slöjdlärare, musiklärare och idrottslärare. Vi har även IKT-pedagoger och förstelärare som arbetar aktivt med att utveckla skolans undervisning och organisation.

I skolans elevhälsa arbetar speciallärare, specialpedagoger, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska.

Myrängsskolans lärareMyrängsskolans fritidspedagogerÖvrig personal på Myrängsskolan
Här är alla medarbetare på Myrängsskolan

Trygghet och värdegrund

Här ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Vi arbetar för att ge varje elev de kunskaper som behövs för livet efter skolan och för att kunna socialisera sig in i de normer och värden som vårt demokratiska samhälle bygger på.

På Myrängsskolan ska alla trivas och känna sig trygga. Varje elev ska ges förutsättningar att utveckla en god självkänsla samt möjlighet att visa förståelse, hänsyn och respekt för varandra. Eleverna ska utveckla sin nyfikenhet och lust att lära för att på så sätt inhämta de kunskaper som krävs i framtiden. Alla elever ska ha inflytande över, ta ansvar för samt värna om vår gemensamma miljö.

Myrängsskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner både i klassrummet och på den fria tiden. På skolan finns även en kurator som arbetar aktivt med värdegrundsmaterialet Bråka smartare.

Utvecklar kvalitén i skolan

Vi arbetar ständigt med att utveckla kvaliteten i skolan och i fritidshemmets verksamhet. Under skolåret utvärderas verksamheten och elevresultat på olika sätt, genom exempelvis enkäter, samtal och screeningar. Resultaten analyseras och är ett viktigt underlag för att kunna ta nästa steg.

Undervisningen i skolan vilar på forskningsresultat och beprövad erfarenhet för att hitta lösningar för skolan som helhet och för varje enskild individ. Som elev och vårdnadshavare får ni vara delaktiga i kvalitetsarbetet tillsammans med pedagoger och skolans medarbetare genom olika forum, så som exempelvis klassråd, elevråd, skolutvecklingsgrupper och föräldraråd.

Förskoleklass – en brygga mellan förskola och skola

Syftet med förskoleklassen är att introducera barnen i skolans värld, göra de trygga i sina nya klasser med sina nya kompisar. Många gruppstärkande aktiviteter är i fokus. Förmiddagarna ägnas åt skolförberedande verksamhet, och eftermiddagen tillbringas i fritidshemmet på samma avdelning.

Förskoleklassen arbetar mot de förmågor och det centrala innehåll som finns i LGR11 (läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet).

I undervisningen tar vi vara på barnens nyfikenhet och lekfullhet och bemöter de där de är, utifrån deras utveckling. Tidigt på hösten kartlägger vi barnens kunskaper i svenska och matematik. Utifrån barnets intressen och erfarenheter lägger vi upp en plan för hur det fortsatta arbetet kommer att se ut.

Vårt arbete utgår från Bornholms-modellen där eleverna med dagliga strukturerade språklekar övar upp sin språkliga och fonologiska medvetenhet – den viktigaste förutsättningen för att lära sig läsa.

I all vår undervisning har vi ett utforskande arbetssätt och arbetar både laborativt och i böcker.

I förskoleklassen arbetar vi med områden inom:

 • Språk
 • Skapande
 • Matematik
 • Natur, Teknik och Samhälle
 • Skapande, lek och rörelse

En vanlig dag i förskoleklass

En vanlig dag i förskoleklassen börjar med en samling där barn och pedagoger hälsar varandra "god morgon" och vi går igenom dagens schema.

Barnen ges möjlighet till utforskande och lärande i vår skapande verksamhet genom många olika uttrycksformer. Leken är en viktig del under skoldagen. Barnen har roligt och samspelar med varandra och tillsammans med aktiva pedagoger lär vi av varandra och bearbetar nya erfarenheter. 

Dagen fortsätter med olika aktiviteter och avslutas med fritidsverksamhet under eftermiddagen.

Så här kan en vanlig dag i förskoleklassen se ut:

Kl. 08.30: Samling

Kl. 09.00: Bornholmsmodellen

Kl. 09.30: Rast och utelek

Kl. 10:00: Fruktstund och saga

Kl. 10:30: Arbetspass- t.ex. skapande, matte, svenska

Kl. 11:30: Lunch

Kl. 12:00: Rast och utelek

Kl. 13:00: Fritids

Förskoleklass

Fritids – morgonfritids och eftermiddagsfritids

Fritids för förskoleklass kompletterar skolarbetet och erbjuder eleverna meningsfull fritid. Vi på Myrängsskolan har det sociala samspelet, kreativitet, rörelse och lek i fokus. Vi utvecklar barnens intressen och erbjuder aktiviteter utifrån barnens val. Vi skapar rika möjligheter för barnen att delta i sociala samspel, under vuxenstyrda aktiviteter eller under den fria leken men med vuxens närvaro.

Fritidsverksamheten arbetar mot de förmågor och det centrala innehåll som finns i LGR11 (läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet).

Här har vi aktiva och närvarande pedagoger som stöttar barnen i deras samspel. Vi arbetar för att barnen ska kunna växa och utvecklas till självständiga individer som fungerar bra i grupp.

Varje vecka erbjuder vi dessa aktiviteter:

 • Gruppaktiviteter i sin egen klass eller i blandade halvklasser
 • Bild/Skapande
 • Vuxenstyrda lekar inomhus i gympasalen och utomhus
 • Fri lek inomhus och utomhus
 • Utflykt till en lekpark/närliggande området för utelek

En vanlig dag på fritids

Så här kan en vanlig dag på fritids på Myrängsskolan se ut:

Kl. 06.30: Morgonfritids utomhus

Kl. 07.30: Utelek

Kl. 08.00-12.30: Skoltid

Kl. 12.30: Eftermiddagsfritids börjar och gruppen delas in i två grupper. En grupp har bild i pysselrummet. En grupp spelar brännboll utomhus

Kl. 13.00: Fri lek. Grupperna fortsätter där de är, antingen inomhus eller utomhus

Kl. 13.30: Mellanmål. Vi pratar tillsammans om vår värdegrund, tittar på pedagogiska program och diskuterar aktuella ”kompisproblem”

Kl. 14.00: Fri lek. Barnen får välja fritt i vilket rum de vill vara. För att skapa trevnad och god ljudnivå har vi olika antal i varje rum. Rummen som finns är:

 • Legorummet
 • Dockvrån
 • Pysselrummet
 • Fritidsrummet för bordsspel och att rita

Kl. 15.00: Utelek med fri lek ute på gården

Kl. 16.00: Samling

Kl. 16.30-18.00: Kvällsfritids

FritidsFritidsFritids

Elevhälsa

Elevhälsa är något som berör alla som arbetar på skolan. Alla skolans medarbetare har i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande.

Elevhälsoteamet arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande och utgörs av speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, biträdande rektor samt rektor.

Skolan arbetar systematiskt utifrån fyra avstämningsperioder under ett läsår, då träffar delar av elevhälsoteamet lärarna för att stämma av både kunskapsutvecklingen och det generella måendet i klasserna. I samband med dessa möten analyseras gjorda insatser och nya planeras. Samarbetet med lärare, elever och vårdnadshavare är centralt i elevhälsoteamets dagliga arbete i verksamheten.

IKT (information- och kommunikationsteknik)

Alla elever i förskoleklass har en varsin iPad. IKT ska stödja varje individs utveckling och lärande, behov och förutsättningar och är ett verktyg som är integrerat i undervisningen.

Våra mål med IKT i förskoleklass är att:

 • iPads används som ett pedagogiskt verktyg för att barnen ska få bekanta sig med ett digitalt verktyg
 • Pedagogiska appar används för att befästa kunskap, att öka kreativiteten samt för att göra undervisningen mer konkret och visuell
 • Eleverna får prova på enkel analog programmering
 • Eleverna ska ha kännedom om att användningen av digitala hjälpmedel lämnar spår som kartläggs och används i olika syften
 • Eleverna lär sig enkel källkritik
 • Eleverna ska ta del av de regler kring iPads-användande som finns på skolan.

Kontakta oss

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

E-post: myrangsskolan@taby.se

Telefon: 08-555 584 00