Om Midgårdsskolan

Midgårdsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Idag har skolan cirka 279 elever. Skolan har även en inskriven fritidsverksamhet - fritidsklubben - för eleverna i årskurs fyra till sex.

Midgårdsskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är involverade och berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat olika enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (personalmöten, elevråd, föräldraråd, ledningsgrupp etc) för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till rektors arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har därefter varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

På Midgårdsskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Midgårdsskolan säkrar även tillgängligheten inom de informella lärmiljöerna. Fritidspersonalen tillsammans med lärarna erbjuder en strukturerad rastverksamhet ledd av vuxna, då eleverna på ett självklart och naturligt sätt görs delaktiga: De äldre eleverna bemannar rastboden, där lekmaterial finns för utlåning samt leder grupplekar för yngre barn under vissa raster.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag. Undervisning och lärmiljö behöver hela tiden utvecklas och anpassas, där alla medarbetare ständigt måste utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

Pedagogisk it och egna digitala verktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever nå sin fulla potential erbjuder Midgårdsskolan också god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I årskurs F-3 har eleverna tillgång till 1-1 iPads eller dator och i årskurs 4-6 disponerar eleverna istället varsin Chromebook.

Midgårdsskolans medarbetare utvecklar tillsammans det pedagogiska användandet av IKT i undervisningen. Det finns god tillgång till digitala läromedel såväl i form av appar och webbaserat material. Kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Kyrkskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling. Vid behov kan man vända sig till vem som helst i personalen som tar ärendet vidare. Varje termin inleds med trygghetsveckor då värdegrunden aktualiseras på nytt genom särskilda aktiviteter som skapar trygghet och gemenskap i skolan.

På rasterna finns gott om personal ute som rastvärdar. I de neongula västarna blir de tydligt synliga för eleverna. På rasterna finns alltid vuxen- och elevledda aktiviteter vars innehåll presenteras för eleverna i förväg.

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Hösterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Höstlov 1-5 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 11 januari
Sportlov 28 februari- 4 mars 
Påsklov 11 april - 18 april 
Lovdag, Kristi himmelsfärd 26 maj
Lovdag (klämdag) 27 maj
Terminens sista dag  10 juni

 

På Midgårdsskolan finns 13 klasser från årskurs F-6 samt Fritidshem F-6. 

Medarbetarna består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar tillsammans kring barngruppen under hela dagen. Elevvårdsteamet på skolan består av rektor och specialpedagog.

Väljer du att arbeta på Midgårdsskolan får du möjlighet att träffa elever, vårdnadshavare och kollegor som trivs. Det är en liten skolenhet med medarbetare som vill utvecklas och lära mer. På Midgårdsskolan är det viktigt att värna värdegrunden både mellan medarbetare och elever. Skolan har kompetensutvecklande arbetslag med flera förstelärare som tar ansvar för det kollegiala lärandet.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Midgårdsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Skolhagsvägen 1
187 77 Täby

Kontaktcenter 08-555 590 00

Fritidshem Solen åk 3 08-555 582 72

Fritidshem Tellus åk 1 08-555 582 73

Fritidshem Månen åk 2 08-555 582 74

Fritidshem Regnbågen förskoleklass 08-555 582 75

Fritidsklubben Satelliten åk 4-6 08-555 582 76

Anna Ronquist, rektor 08-555 589 30

Linda Sturm, Expeditionen

Hitta till Midgårdsskolan
Namn
Midgårdsskolan