Om Löttingelundsskolan

Till Löttingelundsskolan ska alla längta. Här ska alla elever i stimulerande och inkluderande lärmiljöer utmanas, trivas och lyckas med sitt arbete oavsett förutsättningar och behov.

Undervisningen är tillgänglig för alla elever utifrån var och ens förmåga. Elever och medarbetare ska utvecklas till sin fulla potential i ett arbetsklimat präglat av värme, glädje och positiva förväntningar. För att möjliggöra detta arbetar skolan forskningsbaserat med modern teknik.

 

I Löttingelundsskolans rektorsområde (som består av Löttingelundsskolan och Myrängsskolan) arbetar vi löpabde med ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete i hela verksamheten. Medarbetarna planerar, genomför, utvärderar och analyserar verksamheten i fyra arbetsperioder per läsår.

  • Vid varje periods slut inhämtas underlag från elevernas uppnådda kunskapsresultat.
  • Elevenkäter om trygghet och trivsel genomförs.
  • Lärare skapar grupp- och individutvecklingsplaner utifrån periodens resultat.
  • Medarbetarenkät gällande arbetsmiljön genomförs.

Varje år under vårterminen genomförs även en mer omfattande enkätundersökning, Våga visa. Elever och föräldrar svarar då på ett antal kommungemensamma frågor om den lokala skolverksamheten.

Utvärderingarna mynnar i slutet av läsåret ut i en kvalitetsredovisning som ligger till grund för nästkommande års arbetsplan och likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan LL 1819.pdf (44,03 KB)
Plan mot kränkande behandling läsåret 19_20.pdf (109,06 KB)

I Löttingelundsskolans rektorsområde ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, det som är nödvändiga förbättringar för någon innebär ofta förbättringar för flera. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska-, sociala- och pedagogiska miljön i skolan.

Det handlar om allt ifrån förhållningssätt och bemötande till lokalplanering och möblering för stimulerande lärmiljöer. Det handlar också om val av moderna digitala verktyg för olika tillfällen och om metodval och undervisningsmodeller för att skapa elevers delaktighet i planering, genomförande och bedömning utifrån ett likvärdigt och rättssäkert perspektiv.

Alla ska få möjlighet att utveckla sig själva och sitt lärande

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas kontinuerligt för att skapa högre måluppfyllelse. Alla medarbetare på skolan behöver ständigt omsätta och ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och elevernas förutsättningar och behov. Alla medarbetare behöver kontinuerligt utveckla sin förmåga inom det formativa förhållningssättet, sin bedömar- och analyskompetens.

IKT - informations och kommunikationsteknik som lärverktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever att nå sin fulla potential erbjuder Löttingelundsskolan god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I förskoleklassen och lågstadiet, åk 1 - 2 används läsplattor. I årskurserna 3 - 6 används istället Chromebooks. Från och med åk 1 så är det 1-1, det vill säga att varje elev disponerar en egen enhet.

Enskilt utformade program erbjuder stora möjligheter till individuellt utformade möjligheter som till exempel inläsningstjänst där inlästa läromedel finns.

Elevernas delaktighet

Eleverna är med och planerar och utvärderar sina kunskaper. Skolan har ett formativt förhållningssätt vilket innebär att eleverna fortlöpande kan följa sin kunskapsutveckling. Vi använder ett antal klassrumsverktyg för ökad delaktighet och som fortlöpande utvärdering.

En gång per termin hålls elevledda utvecklingssamtal där eleverna själva håller i samtalet med föräldrarna kring sin kunskapsutveckling. Att kunna visa vad man lärt sig och kunna peka på sina egna utvecklingsområden ökar elevernas upplevelse av reell delaktighet.

blobid0.png 

Att längta till, utmanas, trivas och lyckas i skolan är viktiga grundfaktorer för att få utvecklas maximalt. Trygghetsarbete i Löttingelundsskolans ro är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

På respektive skola finns ett elevråd. Elevråden tillsammans med skolledningen träffas en gång per månad.

För vårdnadshavare finns ett skolråd. Ett forum för samråd, information och dialog i aktuella frågor. I skolrådet deltar föräldrarepresentanter från varje klass, skolledning samt medarbetarepresentanter.

Ordningsregler

Alla regler baseras på vår gemensamma värdegrund om allas absolut lika värde. Med rätten att inte bli kränkt följer självklart skyldigheten att inte kränka andra. Våra regler syftar alltid till maximal trivsel, trygghet och friktionsfrihet. De diskuteras och justeras i dialog med eleverna i olika mötesformer.

Reglerna är kommunicerade till hemmen via SchoolSoft

Likabehandlingsplan

I likabehandlingsplanen beskrivs skolans rutiner vad gäller det förebyggande värdegrundsarbetet för att skapa en positiv miljö och motverka eventuell diskriminering och kränkande handlingar.

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Vårterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 8 januari
Sportlov 24 februari - 28 februari (vecka 9)
Påsklov 10 april - 17 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 21 maj
Lovdag 22 maj
Vårterminens sista dag 9 juni

Höstterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti
Höstlov 26 - 30 oktober (vecka 44)
Höstterminens sista dag  18 december

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Löttingelundsskolans rektorsområde består av Löttingelundsskolan och Myrängsskolan i Täbys kommundelar Löttingelund och Gribbylund.

Skolorna är läsåret 2019/20 organiserade i åldersblandade klasser på lågstadiet, F-1och 2-3.

Mellanstadiet i Löttingelundsskolan är en klass 4-5 medan det i Myrängsskolan finns två åldersrena 4:or respektive 5;or.

Våra musik- och idrottslärare undervisar förskoleklasser till och med åk 5.
Alla våra lärare är behöriga.

Fritidsverksamhet erbjuds F-3 i båda skolorna. Mellanstadiets fritidsverksamhet bedrivs i fritidsgården Gribby Gård.

Läsåret är indelat i fyra utvärderingsperioder då lärarna utvärderar elevernas kunskapsinhämtning och analyserar utvecklingen senaste perioden utifrån dels ett individuellt dels ett grupperspektiv.

Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska och skolkurator. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och är motorn kring utvecklandet av det tillgängliga lärandet, dvs, den absoluta strävan att vara och en ska få den vägledning mot kunskapsmålen som behövs

Medarbetare kan boka tid på elevhälsomöten (EHM) för konsultation och handledning gällande undervisningen i allmänhet till enskilda elevers individuella behov.

Vid elevhälsoteamsmöten (EHT) diskuteras övergripande strategier gällande skolutveckling, resursfördelning etcetera. Elevhälsan deltar även i samtal med vårdnadshavare när så bedöms meningsfullt.

Vårdnadshavare bjuds in till utvecklingssamtal varje termin.

Kommunikationskanal med vårdnadshavare är via nätbaserade systemet SchoolSoft.

Vår vision är att alla ska längta till, trivas, utmanas och lyckas i våra verksamheter. Vi är alla varandras arbetsmiljö vilket ställer krav på var och ens ansvarstagande för förhållningssätt, engagemang och lojalitet.

På skolan har vi en rak ärlig och befrämjande kommunikation. Vi hjälper varandra att utvecklas i ett klimat som kännetecknas av ett positivt förhållningssätt där vi tror på varandra utvecklingsmöjligheter.

Vår grundinställning är alltid att var och en kan om förutsättningarna är de rätta. Möjligheter skapas i en tillåtande, förlåtande och lyftande miljö. Hos oss ska det vara naturligt att vara nyfiken på nästa steg

 

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Kontakta Löttingelundsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Gribbylundsvägen 134
187 68 Täby

Skogen förskoleklass, åk 1 och fritids 08- 555 586 70

Sjön åk 2-3 och fritids 08- 555 586 71

Berget åk 4-5 08- 555 586 69

Linda Gillberg, rektor 0766-43 86 54

Staffan Lindström, biträdande rektor 08-555 586 51

Anne Cerwall, intendent, 08-555 584 04

Victoria Lundblad, skolassistent och fritidssamordnare 08-555 584 15

 

Expedition:

 

Namn

Löttingelundsskolan