Om Löttingelundsskolan

Till Löttingelundsskolan ska alla längta. Här ska alla elever i stimulerande och inkluderande lärmiljöer utmanas, trivas och lyckas med sitt arbete oavsett förutsättningar och behov.

Undervisningen är tillgänglig för alla elever utifrån var och ens förmåga. Elever och medarbetare ska utvecklas till sin fulla potential i ett arbetsklimat präglat av värme, glädje och positiva förväntningar. För att möjliggöra detta arbetar skolan forskningsbaserat med modern teknik.

 

Löttingelundsskolan arbetar löpande med ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete i hela verksamheten. Medarbetarna planerar, genomför, utvärderar och analyserar verksamheten i fyra arbetsperioder per läsår.

  • Vid varje periods slut inhämtas underlag från elevernas uppnådda kunskapsresultat.
  • Elevenkäter om trygghet och trivsel genomförs.
  • Lärare skapar grupp- och individutvecklingsplaner utifrån periodens resultat.
  • Medarbetarenkät gällande arbetsmiljön genomförs.

Varje år under vårterminen genomförs även en mer omfattande enkätundersökning, Våga visa. Elever och föräldrar svarar då på ett antal kommungemensamma frågor om den lokala skolverksamheten. Utvärderingarna mynnar i slutet av läsåret ut i en kvalitetsredovisning som ligger till grund för nästkommande års arbetsplan och likabehandlingsplan.

 

Likabehandlingsplan LL 1819.pdf (44,03 KB)
Plan mot kränkande behandling läsåret 19_20.pdf (109,06 KB)

I Löttingelundsskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, det som är nödvändiga förbättringar för någon innebär ofta förbättringar för flera. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska-, sociala- och pedagogiska miljön i skolan.

Det handlar om allt ifrån förhållningssätt och bemötande till lokalplanering och möblering för stimulerande lärmiljöer. Det handlar också om val av moderna digitala verktyg för olika tillfällen och om metodval och undervisningsmodeller för att skapa elevers delaktighet i planering, genomförande och bedömning utifrån ett likvärdigt och rättssäkert perspektiv.

Alla ska få möjlighet att utveckla sig själva och sitt lärande

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas kontinuerligt för att skapa högre måluppfyllelse. Alla medarbetare på skolan behöver ständigt omsätta och ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och elevernas förutsättningar och behov. Alla medarbetare behöver kontinuerligt utveckla sin förmåga inom det formativa förhållningssättet, sin bedömar- och analyskompetens.

IKT - informations och kommunikationsteknik som lärverktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever att nå sin fulla potential erbjuder Löttingelundsskolan god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I förskoleklassen och lågstadiet, åk 1 - 2 används läsplattor. I årskurserna 3 - 6 används istället Chromebooks. Från och med åk 1 så är det 1-1, det vill säga att varje elev disponerar en egen enhet.

Enskilt utformade program erbjuder stora möjligheter till individuellt utformade möjligheter som till exempel inläsningstjänst där inlästa läromedel finns.

Elevernas delaktighet

Eleverna är med och planerar och utvärderar sina kunskaper. Skolan har ett formativt förhållningssätt vilket innebär att eleverna fortlöpande kan följa sin kunskapsutveckling. Vi använder ett antal klassrumsverktyg för ökad delaktighet och som fortlöpande utvärdering.

En gång per termin hålls elevledda utvecklingssamtal där eleverna själva håller i samtalet med föräldrarna kring sin kunskapsutveckling. Att kunna visa vad man lärt sig och kunna peka på sina egna utvecklingsområden ökar elevernas upplevelse av reell delaktighet.

 

Att längta till, utmanas, trivas och lyckas i skolan är en viktiga grundfaktorer för att få utvecklas maximalt. Löttingelundsskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

På skolan finns ett elevråd för lågstadiet och ett för mellanstadiet då de olika stadierna går i olika skolbyggnader geografiskt en bit ifrån varandra.
Elevråden tillsammans med skolledningen träffas en gång per månad..

För vårdnadshavare finns ett skolråd. Ett forum för samråd, information och dialog i aktuella frågor. I skolrådet deltar föräldrarepresentanter från varje klass, skolledning samt medarbetarepresentanter.

Ordningsregler

Alla regler baseras på vår gemensamma värdegrund om allas absolut lika värde. Med rätten att inte bli kränkt följer självklart skyldigheten att inte kränka andra. Våra regler syftar alltid till maximal trivsel, trygghet och friktionsfrihet.

Likabehandlingsplan

I likabehandlingsplanen beskrivs skolans rutiner vad gäller det förebyggande värdegrundsarbetet för att skapa en positiv miljö och motverka eventuell diskriminering och kränkande handlingar.

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den information ges av respektive skola.

Höstterminen 2019

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 19 augusti
Höstlov 28 okt - 1 nov (vecka 44)
Höstterminens sista dag 20 december

Vårterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 8 januari
Sportlov 24 februari - 28 februari (vecka 9)
Påsklov 10 april - 17 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 21 maj
Lovdag 22 maj
Vårterminens sista dag 9 juni

Hötterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti
Höstlov 26 - 30 oktober (vecka 44)
Terminens sista dag  18 december

 

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Löttingelundsskolans rektorsområde består av Hägerneholms förskola, Ullna strands förskola, Löttingelundsskolan F-3 och Ängsholmsskolan 4-6 i Täbys kommundelar Ullna strand, Hägerneholm, Löttingelund och Gribbylund. Rektorsområdet ledningsgrupp består av rektor, biträdande förskolechef och biträdande rektor. På förskolorna är medarbetare och barn indelade i avdelningar.

Skolan har årskursvisa kunskapsteam. Våra musik- och idrottslärare undervisar förskoleklasser till och med åk 6.

Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska och skolkurator. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och är motorn kring utvecklandet av det tillgängliga lärandet.

Medarbetare kan boka tid på elevhälsomöten (EHM) för konsultation och handledning gällande undervisningen i allmänhet till enskilda elevers individuella behov.
Vid elevhälsotemsamöten (EHT) diskuteras övergripande strategier gällande skolutveckling, resursfördelning etcetera. Elevhälsan deltar även i samtal med vårdnadshavare när så bedöms meningsfullt.

 

Vår vision är att alla ska längta till, trivas, utmanas och lyckas i våra verksamheter. Vi är alla varandras arbetsmiljö vilket ställer krav på var och ens ansvarstagande för förhållningssätt, engagemang och lojalitet.

På skolan har vi en rak ärlig och befrämjande kommunikation. Vi hjälper varandra att utvecklas i ett klimat som kännetecknas av ett positivt förhållningssätt där vi tror på varandra utvecklingsmöjligheter.

Vår grundinställning är alltid att var och en kan om förutsättningarna är de rätta. Möjligheter skapas i en tillåtande, förlåtande och lyftande miljö. Hos oss ska det vara naturligt att vara nyfiken på nästa steg

 

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Kontakta Löttingelundsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Gribbylundsvägen 134
187 68 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Berget åk 2 och fritids 08- 555 586 69

Skogen förskoleklass och fritids 08- 555 586 70

Sjön åk 1 och fritids 08- 555 586 71

Sjöboden åk 3 och fritids 08- 555 586 72

Linda Gillberg, rektor 08-555 586 54

Staffan Lindström, biträdande rektor 08-555 586 51

Expedition:

Det går också att anmäla frånvaro via telefonsvarare: 010- 888 70 50.

 

Namn

Löttingelundsskolan