Presentation av Drakskeppsskolan inför läsåret 2022/2023

22 november 2021, kl. 14:10 - Förskola & skola

Tisdag 18 januari klockan 17.30 håller Drakskeppsskolan informationsmöte för blivande förskoleklasselever. 

Drakskeppsskolan är en F-5-skola med fritidsverksamhet i Täby kommun. Här går cirka 200 elever. På skolan möter ditt barn pedagoger i ett och samma arbetslag under hela skoldagen. I varje klass finns lärare och fritidspersonal som tillsammans arbetar för att varje elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Här på skolan har vi tillgång till klassrum, grupprum, bibliotek, fritidslokaler, idrottshall, matsal och en stor varierad skolgård. Årskurs 3-5 har slöjd och musik på Viggbyskolan.

SkolbyggnadIdrottshall

Organisation

Drakskeppsskolan ingår i ett rektorsområde tillsammans med Viggbyskolan. Skolorna har en gemensam ledningsgrupp, elevhälsa och IKT-grupp (IKT står för Information- och kommunikationsteknik).

På Drakskeppsskolan finns en rektor, biträdande rektor, skolintendent, klasslärare, fritidspedagoger och vaktmästare. Här finns dessutom utbildade slöjdlärare, musiklärare och idrottslärare. Vi har även IKT-pedagoger och förstelärare som arbetar aktivt med att utveckla skolans undervisning och organisation.

I skolans elevhälsa arbetar speciallärare, specialpedagoger, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska.

 

Trygghet och värdegrund

Här ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Vi arbetar för att ge varje elev de kunskaper som behövs för livet efter skolan och för att kunna socialisera sig in i de normer och värden som vårt demokratiska samhälle bygger på.

På Drakskeppsskolan ska alla trivas och känna sig trygga. Varje elev ska ges förutsättningar att utveckla en god självkänsla samt möjlighet att visa förståelse, hänsyn och respekt för varandra. Eleverna ska utveckla sin nyfikenhet och lust att lära för att på så sätt inhämta de kunskaper som krävs i framtiden. Alla elever ska ha inflytande över, ta ansvar för samt värna om vår gemensamma miljö.

Drakskeppsskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner både i klassrummet och på den fria tiden. På skolan finns även en kurator som arbetar aktivt med värdegrundsmaterialet Bråka smartare.

Utvecklar kvalitén i skolan

Vi arbetar ständigt med att utveckla kvaliteten i skolan och i fritidshemmets verksamhet. Under skolåret utvärderas verksamheten och elevresultat på olika sätt, genom exempelvis enkäter, samtal och screeningar. Resultaten analyseras och är ett viktigt underlag för att kunna ta nästa steg.

Undervisningen i skolan vilar på forskningsresultat och beprövad erfarenhet för att hitta lösningar för skolan som helhet och för varje enskild individ. Som elev och vårdnadshavare får ni vara delaktiga i kvalitetsarbetet tillsammans med pedagoger och skolans medarbetare genom olika forum, så som exempelvis klassråd, elevråd, skolutvecklingsgrupper och föräldraråd.

Förskoleklass – en brygga mellan förskola och skola

Syftet med förskoleklassen är att introducera barnen i skolans värld, göra de trygga i sina nya klasser med sina nya kompisar. Många gruppstärkande aktiviteter är i fokus.

Drakskeppsskolan arbetar med åldersblandade klasser i förskoleklass och årskurs 1, så kallade F-1:or. Det betyder att eleverna har lektioner tillsammans med årskurs 1 vissa delar under dagen och vid andra tillfällen delar vi upp årskurserna och de arbetar då var för sig med moment som är specifika för deras åldersgrupp.

Förskoleklassen arbetar mot de förmågor och det centrala innehåll som finns i LGR11 (läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet).

I undervisningen tar vi vara på barnens nyfikenhet och lekfullhet och bemöter de där de är, utifrån deras utveckling. Tidigt på hösten kartlägger vi barnens kunskaper i svenska och matematik. Utifrån barnets intressen och erfarenheter lägger vi upp en plan för hur det fortsatta arbetet kommer att se ut.

I förskoleklassen arbetar vi med områden inom:

 • Språk
 • Skapande
 • Matematik
 • Natur, Teknik och Samhälle
 • Skapande, lek och rörelse

En vanlig dag i förskoleklass

Så här kan en vanlig dag i förskoleklass se ut:

Kl. 08.00: Klassrummen öppnas och eleverna går in och sätter sig på sina platser

Kl. 08.10: Lektionen startar med samling och genomgång av dagen. Sedan följer ett arbetspass. Ibland arbetar eleverna tillsammans med årskurs 1 och ibland är de uppdelade i mindre grupper där enbart förskoleklasseleverna arbetar med exempelvis språklekar.

Kl. 09.40: Rast

Kl. 10.00: Högläsning och sedan fortsätter arbetet med olika ämnen enligt schema

Kl. 11.50: Lunch

Kl. 12.20: Rast

Kl. 12:50: Fritids börjar

FörskoleklassFörskoleklassFörskoleklass

Fritids – morgonfritids och eftermiddagsfritids

Fritids för förskoleklass kompletterar skolarbetet och erbjuder eleverna meningsfull fritid. Vi på Drakskeppsskolan har det sociala samspelet, kreativitet, rörelse och lek i fokus. Vi utvecklar barnens intressen och erbjuder aktiviteter utifrån barnens val. Vi skapar rika möjligheter för barnen att delta i sociala samspel, under vuxenstyrda aktiviteter eller under den fria leken men med vuxens närvaro.

Fritidsverksamheten arbetar mot de förmågor och det centrala innehåll som finns i LGR11 (läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet).

Här har vi aktiva och närvarande pedagoger som stöttar barnen i deras samspel. Vi arbetar för att barnen ska kunna växa och utvecklas till självständiga individer som fungerar bra i grupp.

Varje vecka erbjuder vi dessa aktiviteter:

 • Gruppaktiviteter i sin egen klass eller i blandade halvklasser
 • Bild/Skapande
 • Vuxenstyrda lekar inomhus i gympasalen och utomhus
 • Fri lek inomhus och utomhus
 • Utflykt till en lekpark/närliggande området för utelek

En vanlig dag på fritids

16.30 De elever som är kvar på skolan samlas på stängningsfritids.

17.30 FRITIDS STÄNGER

Så här kan en vanlig dag på fritids på Drakskeppsskolan se ut:

Kl. 06.45: Morgonfritids inomhus

Kl. 07.30: Utelek

Kl. 08.00-12.50: Skoltid

Kl. 12.50: Fritids börjar för förskoleklasseleverna. Olika planerade aktiviteter som exempelvis skapande och rörelse.

Kl. 14:00 Mellanmål

Kl. 15.00: Fri lek ute på gården

Kl. 16:00: Samling och fruktstund

Kl. 16.30: De elever som är kvar på skolan samlas på stängningsfritids

Kl. 17.30: Fritids stänger

FritidsFritids

Elevhälsa

Elevhälsa är något som berör alla som arbetar på skolan. Alla skolans medarbetare har i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande.

Elevhälsoteamet arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande och utgörs av speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, biträdande rektor samt rektor.

Skolan arbetar systematiskt utifrån fyra avstämningsperioder under ett läsår, då träffar delar av elevhälsoteamet lärarna för att stämma av både kunskapsutvecklingen och det generella måendet i klasserna. I samband med dessa möten analyseras gjorda insatser och nya planeras. Samarbetet med lärare, elever och vårdnadshavare är centralt i elevhälsoteamets dagliga arbete i verksamheten.

IKT (information- och kommunikationsteknik)

Alla elever i förskoleklass har en varsin iPad. IKT ska stödja varje individs utveckling och lärande, behov och förutsättningar och är ett verktyg som är integrerat i undervisningen.

Våra mål med IKT i förskoleklass är att:

 • iPads används som ett pedagogiskt verktyg för att barnen ska få bekanta sig med ett digitalt verktyg
 • Pedagogiska appar används för att befästa kunskap, att öka kreativiteten samt för att göra undervisningen mer konkret och visuell
 • Eleverna får prova på enkel analog programmering
 • Eleverna ska ha kännedom om att användningen av digitala hjälpmedel lämnar spår som kartläggs och används i olika syften
 • Eleverna lär sig enkel källkritik
 • Eleverna ska ta del av de regler kring iPads-användande som finns på skolan.

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

E-post: drakskeppsskolan@taby.se

Telefon: 08-555 583 60