Aktuellt

SL är ansvarig för utbyggnaden av Roslagsbanans dubbelspår. Österskärslinjen är fortsatt avstängd till december 2017.

Hjälp med att hitta bästa resvägarna får du genom SL:s app. Glöm inte att du med lokalbussarna kan ta dig till Österskärslinjen och vidare mot Stockholms Östra eller till Mörby centrum där tunnelbanan går.

Utökade arbetstider på sträckan Tibble-Visinge

För att hålla tidsplanen kan SL:s entreprenör komma att jobba kvällar och helger. Tiderna som kan komma att bli aktuella är:

Måndag till fredag 07.00 - 21.00.

Lördag till söndag 08.00 - 17.00.

Tidplan och avstängningar

Arbetet med hela Roslagsbanan beräknas pågå fram till år 2021. Under byggtiden kommer det bli avstängningar i tågtrafiken och byggarbeten längs med järnvägen vid de stationer som ska göras om. Tillsammans med SL och Arriva försöker vi hitta lösningar för att resenärer och kringboende ska påverkas så lite som möjligt av utbyggnaden.

23 juni - 9 december 2017 är tågtrafiken på Näsbyparklinjen igång som vanligt.


Pågående arbeten

 
  • Markarbeten inom järnvägsområdet.
  • Schaktarbeten för en stödmur längs järnvägen på östra sidan om spåren.
  • Färdigställande av östra vänthallen.

Mellan Värmevägen och Tibble station kommer gång- och cykelvägen att ledas om.

  • Det tillkommande spåret som är 3,5 km byggs öster om befintligt spår.
  • Roslags Näsby station byggs om med två nya mittplattformar, vänthallar, hissar, rulltrappor och en gångbro.

Delsträckor

Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Dubbelspårsutbyggnaden pågår från kvartal två 2016 till och med januari 2018. Utbyggnaden innebär bland annat en modernisering av stationen i Roslags-Näsby och nya passager över järnvägen. Den möjliggör också en ny infartsparkering i anslutning till stationen i Roslags-Näsby och bidrar till att en ny attraktiv stadsdel, Västra Roslags-Näsby, kan utvecklas. Med start i mars börjar ombyggnationen av Roslags-Näsby station.  

Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Dubbelspårsutbyggnaden pågår från kvartal två 2016 till och med oktober 2017. Detaljplanen möjliggör för säkrare passager över järnvägen och gång- och cykelvägar längs med Roslagsbanan. Under 2016 sker framför allt förberedande arbeten som att en byggväg anläggs längs med spåret vid Visninge station.

SL kommer gick ut på granskning av järnvägsplanen för sträckan 10 maj - 9 juni 2016. Detaljplanen för dubbelspårsutbyggnaden från Täby kyrkby station till kommungränsen mot Vallentuna har upprättats och samrådstiden var mellan den 10 maj till den 10 juni. 

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby

 

Detaljplanen fram till Vaxholmsvägen vann laga kraft i september 2015. Utöver dubbelspårsutbyggnad inrymmer planen en bilparkering i anslutning till Hägernäs station och möjliggör en omvandling av bussgata till lokalgata. Detaljplanen för sträckan Vaxholmsvägen – Ullna kvarnväg antas under sommaren 2016. Den detaljplanen öppnar för en ny station vid Arninge där ett nytt resecentrum med bussanslutningar planeras. Utbyggnaden pågår från kvartal tre 2016 till och med kvartal två 2019.

Frågor och svar

Nej, norr om Roslags-Näsby kör tågen med glesare trafik än ordinarie tidtabell eftersom det fortfarande pågår arbeten vid Roslags-Näsby station. Från mitten av december kör tågen med full kapacitet.

Från mitten av december. Då öppnar också den östra vänthallen i Roslags-Näsby.

När Kårstalinjen börjar köra den 20 augusti öppnar den västra vänthallen. Den östra vänthallen öppnar samtidigt som trafiken rullar igång på Österskärslnjen.

Ja den är permanent.

Tills tågen börjar köra mot Österskär. Information om ersättningstrafiken på SL:s webbplats eller på SLs app.

SL:s reseplanerare

För att SL bygger ut Roslagsbanans dubbelspår på flera sträckor där det fortfarande är enkelspår. Dubbelspår gör trafiken mindre störningskänslig. 

Stockholms Läns Landstings webbplats om Roslagsbanans utbyggnad

Vision

För att kunna utöka trafiken på Roslagsbanan behöver stora delar av banan byggas ut med dubbelspår. Med dubbelspår kan tågen mötas på fler ställen och trafiken blir mindre störningskänslig. Nu är projektet inne i etapp 2. Det innebär dubbelspårsutbyggnad till Vallentuna respektive Åkersberga. Samt att en ny station etableras i nära anslutning till Arninge handelsområde.

SL rustar även upp stationer och befintliga vagnar, upphandlar nya tåg och bygger en ny tågdepå i Molnby norr om Vallentuna. Bullerskyddsåtgärder, säkerhet och tillgänglighet förbättras också längs hela Roslagsbanan. 

Läs mer på SL:s webbplats om Roslagsbanan

Bakgrund

Under våren 2010 fattade SL:s styrelse beslut om att gå vidare med en järnvägsplan för delsträckorna Roslags-Näsby – Tibble, Tibble – Visinge, Täby kyrkby – Kragstalund och Hägernäs – Ullna kvarnväg.

I och med att järnvägsområdet ändras påverkas kommunens detaljplaner. Därför tar vi fram nya detaljplaner parallellt med SL:s järnvägsplaner.