Aktuellt

SL är ansvarig för utbyggnaden av Roslagsbanans dubbelspår. Hjälp med att hitta bästa resvägarna får du genom SL:s app. Glöm inte att du med lokalbussarna kan ta dig till Österskärslinjen och vidare mot Stockholms Östra eller till Mörby centrum där tunnelbanan går.

 

Tidplan och avstängningar

Arbetet med hela Roslagsbanan beräknas pågå fram till år 2021. Under byggtiden kommer det bli avstängningar i tågtrafiken och byggarbeten längs med järnvägen vid de stationer som ska göras om. Tillsammans med SL och Arriva försöker vi hitta lösningar för att resenärer och kringboende ska påverkas så lite som möjligt av utbyggnaden.
Pågående arbeten

 
  • Markarbeten inom järnvägsområdet.
  • Schaktarbeten för en stödmur längs järnvägen på östra sidan om spåren.
  • Färdigställande av östra vänthallen.
  • Arbete med gångfartsområde

Gång- och cykelvägen mellan Värmevägen och Tibble station kommer gång- och cykelvägen är nu öppen.

  • Det tillkommande spåret som är 3,5 km byggs öster om befintligt spår.
  • Roslags Näsby station byggs om med två nya mittplattformar, vänthallar, hissar, rulltrappor och en gångbro.
  • Nya gång- och cykelvägar, ny bro i Stolpaskogen och Visinge.

Delsträckor

Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Dubbelspårsutbyggnaden pågår från kvartal två 2016 till och med januari 2018. Utbyggnaden innebär bland annat en modernisering av stationen i Roslags-Näsby och nya passager över järnvägen. Den möjliggör också en ny infartsparkering i anslutning till stationen i Roslags-Näsby och bidrar till att en ny attraktiv stadsdel, västra Roslags-Näsby, kan utvecklas. 

Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Dubbelspårsutbyggnaden pågår från kvartal två 2016 till och med våren 2018. Detaljplanen möjliggör för säkrare passager över järnvägen och gång- och cykelvägar längs med Roslagsbanan.

SL gick ut på granskning av järnvägsplanen för sträckan 10 maj - 9 juni 2016. Detaljplanen för dubbelspårsutbyggnaden från Täby kyrkby station till kommungränsen mot Vallentuna har upprättats och samrådstiden var mellan den 10 maj till den 10 juni. 

projektering på och planering för förberedande arbeten kan starta årsskiftet 2018/2019.

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby

 

Detaljplanen fram till Vaxholmsvägen vann laga kraft i september 2015. Utöver dubbelspårsutbyggnad inrymmer planen en bilparkering i anslutning till Hägernäs station och möjliggör en omvandling av bussgata till lokalgata. Detaljplanen för sträckan Vaxholmsvägen – Ullna kvarnväg antas under sommaren 2016. Den detaljplanen öppnar för en ny station vid Arninge där ett nytt resecentrum med bussanslutningar planeras. Utbyggnaden pågår från kvartal tre 2016 till och med kvartal två 2019.

Frågor och svar

Nej, norr om Roslags-Näsby kör tågen med glesare trafik än ordinarie tidtabell eftersom det fortfarande pågår arbeten vid Roslags-Näsby station. Från 10 december kör tågen med full kapacitet.

Från 10 december. Då öppnar också den östra vänthallen i Roslags-Näsby.

Hela Roslags-Näsby station öppnar den 10 december.

Ja den är permanent.

Tills tågen börjar köra mot Österskär. Information om ersättningstrafiken på SL:s webbplats eller på SLs app.

SL:s reseplanerare

För att SL bygger ut Roslagsbanans dubbelspår på flera sträckor där det fortfarande är enkelspår. Dubbelspår gör trafiken mindre störningskänslig.

Stockholms Läns Landstings webbplats om Roslagsbanans utbyggnad.

Vision

För att kunna utöka trafiken på Roslagsbanan behöver stora delar av banan byggas ut med dubbelspår. Med dubbelspår kan tågen mötas på fler ställen och trafiken blir mindre störningskänslig. Nu är projektet inne i etapp 2. Det innebär dubbelspårsutbyggnad till Vallentuna respektive Åkersberga. Samt att en ny station etableras i nära anslutning till Arninge handelsområde.

SL rustar även upp stationer och befintliga vagnar, upphandlar nya tåg och bygger en ny tågdepå i Molnby norr om Vallentuna. Bullerskyddsåtgärder, säkerhet och tillgänglighet förbättras också längs hela Roslagsbanan. 

Läs mer på SL:s webbplats om Roslagsbanan

Bakgrund

Under våren 2010 fattade SL:s styrelse beslut om att gå vidare med en järnvägsplan för delsträckorna Roslags-Näsby – Tibble, Tibble – Visinge, Täby kyrkby – Kragstalund och Hägernäs – Ullna kvarnväg.

I och med att järnvägsområdet ändras påverkas kommunens detaljplaner. Därför tar vi fram nya detaljplaner parallellt med SL:s järnvägsplaner.