Detaljplanens syfte och innehåll

Inom fastigheten Vinkelhaken 2 finns en pågående verksamhet inom kontor och lager. Detaljplanen möjliggör en utökad byggrätt, från dagens 18000 kvm arkiv- och kontorsytor med ytterligare ca 12 000 kvm BTA och med en högsta byggnadshöjd med 6 våningar. Med hänsyn till den pågående utbyggnaden av det intilliggande området Hägerneholm är det angeläget att tillkommande bebyggelse får en attraktiv utformning mot de nya bostäderna och den park som har anlagts här. Av denna anledning bör den zon av prickmark som utgör gräns mot väster i gällande detaljplan befästas i den nya detaljplanen.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 januari 2015

Tidplan

Start-PM SBN 2018-05-15
Samråd 4:e kvartalet 2018
Granskning 2:a kvartalet 2019
Antagande 3:a kvartalet 2019
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas