Namn Steg

Arninge resecentrum

Arninge resecentrum blir ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm.

Utbyggnad

Biblioteksgången

Biblioteksgången är ett av Täbys mest använda offentliga rum och ligger i anslutning till Täby centrum. Här finns samhällsservice, butiker, restauranger och bostäder.

Utbyggnad

Detaljplan för del av fastigheter inom Ella park (renovering av E12)

Ella park är ett område med friliggande hus centralt i kommunen. Gällande detaljplan i Ella park är framtagen 1930 och saknar helt byggnadsreglerande bestämmelser samt är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning.

Samråd

Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta (renovering av E17)

Ensta är ett grönt område med friliggande hus centralt i Täby. Gällande detaljplan i Ensta är framtagen 1933 och har ett stort behov av uppdatering eftersom den är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning.

Samråd

Detaljplan för del av fastigheter inom Lahäll (renovering av N14)

Lahäll är ett kuperat område i södra Täby, bebyggt med friliggande hus från olika tider. Gällande detaljplan för Lahäll är framtagen 1927 och är dåligt anpassad efter dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning.

Samråd

Gribbylund 5:1

Uppförande av ca 24 nya bostäder på fastigheten Gribbylund 5:1 i Gribbylund

Utbyggnad

Hägerneholm

Hägerneholm blir en ny stadsdel med närhet till vatten och en stor stadspark, Hägerneholmsparken.

Utbyggnad

Hästen 2, med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenvåningen i form av centrumändamål (handel, service, samlingslokaler etc.). Hästen 2 med flera ligger inom Täby park.

Laga kraft

Marstorget

Nu byggs ett nytt torg mellan Grindtorp och Täby centrum. Torget kommer att bli ett promenadstråk med en blandning av park och torg.

Utbyggnad

Ny detaljplan för Enhagens verksamhetsområde

Planområdet ligger i Enhagen och syftet med ny detaljplan är att ge området en mer varierad användning och anpassa den efter dagens och framtidens behov.

Laga kraft

Ny detaljplan för kvarteren Skalden och Poeten i Täby kyrkby

Under åren omkring 1950- 70-talen tillkom flera stora områden med grupphus­bebyggelse, Karlsundsområdet var ett av dom.

Laga kraft

Planläggning av området kring Näsby slott

Planläggningen av området vid Näsby slott skapar möjlighet till utveckling av befintliga verksamheter, service, natur och park samt uppförande av nya bostäder.

Antagande

Planläggning av Täby IP / Vikingavallen

Som ett led i kommunens satsning på idrotts- och friluftsliv upprättas nu en detaljplan som säkrar dagens idrotts- och motionsverksamheter och där förut­sättningar ges för en framtida utveckling.

Antagande

Planläggning för bostäder och handel på fastigheten Viggbyholm 74:2 mfl

Planområdet är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E 18 i norr och Skördevägen i sydost. Arbete med att upprätta en detaljplan för området pågår. Totalt omfattar projektet ca 230 lägenheter, handel, idrottsverksamhet samt en naturpark.

Granskning

Planläggning för bostäder på fastigheten Bromsen 11 i Skarpäng

Programområdet avser fastigheten Bromsen 11 och är beläget intill Täbyvägen i kommunens sydvästra del mot gränsen till Danderyds kommun.

Program

Planläggning för en ny stadsdel i Roslags-Näsby

Stadsdelen, som är en del av den regionala stadskärnan, ska vara en hållbar stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur utmärkande för området.

Antagande

Planläggning för nya bostäder i Skarpäng

Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra ca 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

Laga kraft

Planprogram för utveckling av Skarpängs centrum

Arbete med ett detaljplaneprogram för Skarpängs centrum och dess närliggande område pågår. Syftet är att ta fram riktlinjer för förtätning av området med bostäder, service och arbetsplatser.

Samråd

Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad i Täby kyrkby

Kommunen och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) planerar tillsammans en ombyggnad av Roslagsbanan inom Täby kommun. Stora delar av Roslagsbanan är idag enkelspårig vilket innebär begränsningar i kapaciteten.

Antagande

Roslags-Näsbys trafikplats

Trafikplats Roslags-Näsby vid E18 är byggd för vänstertrafik och ska nu byggas om. Ombyggnationen kommer att förbättra framkomligheten och höja säkerheten för bilister, cyklister och gående i området.

Utbyggnad

Skola, förskola och idrottshall

En ny skola och förskola ska byggas i Hägerneholm som får namnet Hägerneholmsskolan. Dessutom kommer en fullstor idrottshall att byggas - Hägerneholmshallen.

Utbyggnad

Sågtorp 2, planläggning för bostäder och verksamheter i Roslags-Näsby

Planområdet ligger i östra Roslags Näsby, söder om Centralvägen. Idag omfattas planområdet av detaljplan S 164 laga kraft 1979-05-01 som anger kontor och handel för fastigheten Sågtorp 2.

Start

Sågtorp 3, Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Näsby

Ett bostadshus för cirka 140-150 små lägenheter planeras vid Näsbyvägen söder om Scandic hotell. Byggnaden kommer att bli väl synligt från Norrtäljevägen.

Utbyggnad

Tumstocken 6 och 9, planläggning för handel i Arninge-Ullna

Planområdet ligger inom Arninge och avgränsas av Arningevägen, Kundvägen och Hantverkarvägen. Detaljplanen är en del av utbyggnaden och omvandlingen av Arninge centrum (handelsområdet).

Granskning

Täby nya simhall

En ny simhall planeras intill nya stadsdelen Täby park. Simhallen ska få en modern, flexibel utformning med gym och bastu.

Granskning

Ullna park

Visionen för Ullna park är att det ska bli ett rekreationsområde för åretrunt-aktiviteter och bostäder.

Start

Ullna Strand

Visionen för Ullna strand är att skapa en tät och levande stadsdel med bostäder av olika typer och storlekar som länkas samman med det befintliga verksamhets- och handelsområdet i Arninge.

Inflyttning

Utbyggnad av 300 nya lägenheter i Nytorp

På tidigare industritomter byggs ett nytt bostadsområde med ca 300 lägenheter och två nya fickparker. Syftet är att skapa en tät, levande och attraktiv stadsdel med bostäder och närhet till rekreationsområde.

Utbyggnad

Utbyggnad av ca 135 nya hyresrätter i Hägernäs

På de tidigare obebyggda fastigheterna Spaken 1 och 2, vid infarten till Hägernäs strand, byggs nu ett bostadskvarter med ca 135 lägenheter uppförda som hyresrätt.

Utbyggnad

Utbyggnad av dubbelspår för Roslagsbanan

Antalet resenärer i kollektivtrafiken ökar ständigt i takt med att Täby växer. Därför behöver Roslagsbanans kapacitet förstärkas. Syftet med SL:s dubbelspårsutbyggnad är att tågen ska gå med ökad turtäthet från de flesta stationer.

Utbyggnad

Viggbyholm 74:35, med flera

Syftet med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell, verksamheter och handel. Viggbyholm 74:35 ligger inom Täby park.

Laga kraft

Viggbyholms verksamhetsområde

Planområdet är beläget i norra Viggbyholm och avgränsas av Roslagsbanan i söder, Bergtorpsvägen i väster och Viggbyholmsvägen i norr och öster. Syftet med ny detaljplan är att ge området en mer varierad användning och anpassa den efter det behov som finns idag. Utgångspunkten är att även pröva markanvändningen "Handel".

Start

Stadsutvecklingsprojekt i Täby