Namn Steg

Arninge resecentrum

Arninge resecentrum blir ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm.

Utbyggnad

Biblioteksgången

Biblioteksgången är ett av Täbys mest använda offentliga rum och ligger i anslutning till Täby centrum. Här finns samhällsservice, butiker, restauranger och bostäder.

Utbyggnad

Detaljplan för del av fastigheter inom Ella park (renovering av E12)

Ella park är ett område med friliggande hus centralt i kommunen. Gällande detaljplan i Ella park är framtagen 1930 och saknar helt byggnadsreglerande bestämmelser samt är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning.

Antagande

Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta (renovering av E17)

Den 15 maj beslutade stadsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen för del av fastigheter inom Ensta på granskning. Efter beslut om återremittering (2018-03-20), har planförslaget bearbetats och markanvändningen setts över kring Ensta station i syfte att i framtiden skapa en mer levande miljö. Ensta är ett grönt område med friliggande hus centralt i Täby. Gällande detaljplan i Ensta är framtagen 1933 och har ett stort behov av uppdatering eftersom den är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning.

Antagande

Detaljplan för del av fastigheter inom Lahäll (renovering av N14)

Lahäll är ett kuperat område i södra Täby, bebyggt med friliggande hus från olika tider. Gällande detaljplan för Lahäll är framtagen 1927 och är dåligt anpassad efter dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning.

Antagande

Detaljplan för södra Ella Gård (renovering av S67 och S70)

Detaljplanerna S67 och S70 för södra Ella gård är föråldrade och ska renoveras. Det innebär att kommunen gör en uppdatering av detaljplan för att anpassa de efter dagens och framtidens behov. Genom att renovera detaljplan tar kommunen ett samlat grepp för att skapa tydlighet och rättvisa vid bygglovsprövning. Det innebär att det blir tydligare för vad som är möjlighet att bygga i området.

Start

Gribbylund 5:1

Uppförande av ca 24 nya bostäder på fastigheten Gribbylund 5:1 i Gribbylund

Utbyggnad

Hägerneholm

Hägerneholm blir en ny stadsdel med närhet till vatten och en stor stadspark, Hägerneholmsparken.

Utbyggnad

Hästen 2, med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenvåningen i form av centrumändamål (handel, service, samlingslokaler etc.). Hästen 2 med flera ligger inom Täby park.

Laga kraft

Marstorget

Nu byggs ett nytt torg mellan Grindtorp och Täby centrum. Torget kommer att bli ett promenadstråk med en blandning av park och torg.

Utbyggnad

Ny detaljplan för Enhagens verksamhetsområde

Planområdet ligger i Enhagen och syftet med ny detaljplan är att ge området en mer varierad användning och anpassa den efter dagens och framtidens behov.

Laga kraft

Planläggning av området kring Näsby slott

Planläggningen av området vid Näsby slott skapar möjlighet till utveckling av befintliga verksamheter, service, natur och park samt uppförande av nya bostäder.

Laga kraft

Planläggning av Täby IP / Vikingavallen

Som ett led i kommunens satsning på idrotts- och friluftsliv upprättas nu en detaljplan som säkrar dagens idrotts- och motionsverksamheter och där förut­sättningar ges för en framtida utveckling.

Antagande

Planläggning för arkiv och kontor för Vinkelhaken 2 i Arninge verksamhetsområde

Planområdet ligger i Arninge verksamhetsområde, intill ligger det nya utbyggnadsområdet i Hägerneholm, och omfattas idag av en detaljplan D171 som anger markanvändning Lagar. I planärendet prövas möjligheten att utöka byggrätten för arkiv och kontor. I översiktsplanen ingår området i ett utvecklingsområde för blandad bebyggelse.

Start

Planläggning för bostäder på fastigheten Bromsen 11 i Skarpäng

Programområdet avser fastigheten Bromsen 11 och är beläget intill Täbyvägen i kommunens sydvästra del mot gränsen till Danderyds kommun.

Program

Planläggning för bostäder, handel och idrott på fastigheten Viggbyholm 74:2 m.fl.

Planområdet är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E 18 i norr och Skördevägen i sydost. Arbete med att upprätta en detaljplan för området pågår. Totalt omfattar projektet ca 230 lägenheter, handel, idrottsverksamhet samt en naturpark.

Antagande

Planläggning för en ny stadsdel i Roslags-Näsby

Stadsdelen, som är en del av den regionala stadskärnan, ska vara en hållbar stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur utmärkande för området.

Antagande

Planläggning för handel i Arninge

Planområdet ligger inom Arninge Centrum utmed Arningevägen. Området omfattas dels av fastigheter med befintliga handelsbyggnader och dels av naturmark. I planprocessen kommer möjligheten att utöka området med mer handel och en ny väg att prövas.

Start

Planläggning för nya bostäder i Skarpäng

Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra ca 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

Laga kraft

Planläggning för skola i kvarteret Fräsen 2, Nytorp

Planområdet ligger i Nytorps verksamhetsområde direkt norr om Centralvägen och omfattas i dag av detaljplan S104 som anger område för industriändamål.

Start

Planläggning för skola, kontor och handel vid Nytorps industriområde i Näsbypark

Planområdet ligger i Nytorps industriområde mellan Norrtäljevägen/E18 och Centralvägen. Inom planområdet finns idag verksamheter för kontor, skola och restaurang med tillhörande parkering. Området prövas nu för möjligheten att bekräfta pågående skol-, kontors- och handelsverksamhet.

Antagande

Planläggning för transformatorstation vid Viggbyholms trafikplats

Planområdet ligger i Bergtorp vid Viggbyholms trafikplats, mellan Flyghamnsvägen och E18, och omfattas idag av två detaljplaner, D280 och S69. Området är i båda planerna utlagt som park. Området prövas nu möjligheten att uppföra en transformatorstation.

Start

Planprogram för utveckling av Skarpängs centrum

Arbete med ett detaljplaneprogram för Skarpängs centrum och dess närliggande område pågår. Syftet är att ta fram riktlinjer för förtätning av området med bostäder, service och arbetsplatser.

Samråd

Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad i Täby kyrkby

Kommunen och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) planerar tillsammans en ombyggnad av Roslagsbanan inom Täby kommun. Stora delar av Roslagsbanan är idag enkelspårig vilket innebär begränsningar i kapaciteten.

Laga kraft

Roslags-Näsbys trafikplats

Trafikplats Roslags-Näsby vid E18 är byggd för vänstertrafik och ska nu byggas om. Ombyggnationen kommer att förbättra framkomligheten och höja säkerheten för bilister, cyklister och gående i området.

Utbyggnad

Skola, förskola och idrottshall

En ny skola och förskola ska byggas i Hägerneholm som får namnet Hägerneholmsskolan. Dessutom kommer en fullstor idrottshall att byggas - Hägerneholmshallen.

Utbyggnad

Sågtorp 2, planläggning för bostäder och verksamheter i Roslags-Näsby

Planområdet ligger i östra Roslags Näsby, söder om Centralvägen. Idag omfattas planområdet av detaljplan S 164 laga kraft 1979-05-01 som anger kontor och handel för fastigheten Sågtorp 2.

Start

Sågtorp 3, Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Näsby

Ett bostadshus för cirka 140-150 små lägenheter planeras vid Näsbyvägen söder om Scandic hotell. Byggnaden kommer att bli väl synligt från Norrtäljevägen.

Utbyggnad

Tumstocken 6 och 9, planläggning för handel i Arninge-Ullna

Planområdet ligger inom Arninge och avgränsas av Arningevägen, Kundvägen och Hantverkarvägen. Detaljplanen är en del av utbyggnaden och omvandlingen av Arninge centrum (handelsområdet).

Laga kraft

Täby nya simhall

En ny simhall planeras intill nya stadsdelen Täby park. Simhallen ska få en modern, flexibel utformning med gym och bastu.

Granskning

Ullna park

Visionen för Ullna park är att det ska bli ett rekreationsområde för åretrunt-aktiviteter och bostäder.

Start

Ullna Strand

Visionen för Ullna strand är att skapa en tät och levande stadsdel med bostäder av olika typer och storlekar som länkas samman med det befintliga verksamhets- och handelsområdet i Arninge.

Inflyttning

Utbyggnad av 300 nya lägenheter i Nytorp

På tidigare industritomter byggs ett nytt bostadsområde med ca 300 lägenheter och två nya fickparker. Syftet är att skapa en tät, levande och attraktiv stadsdel med bostäder och närhet till rekreationsområde.

Utbyggnad

Utbyggnad av ca 135 nya hyresrätter i Hägernäs

På de tidigare obebyggda fastigheterna Spaken 1 och 2, vid infarten till Hägernäs strand, byggs nu ett bostadskvarter med ca 135 lägenheter uppförda som hyresrätt.

Utbyggnad

Utbyggnad av dubbelspår för Roslagsbanan

Roslagsbanan är stommen i Täbys kollektivtrafik. SL bygger ut sträckor längs Roslagsbanan med dubbelspår och Täby kommun gör samtidigt förbättringar i vägnätet.

Utbyggnad

Viggbyholm 74:35, med flera

Syftet med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell, verksamheter och handel. Viggbyholm 74:35 ligger inom Täby park.

Laga kraft

Viggbyholms verksamhetsområde

Planområdet är beläget i norra Viggbyholm och avgränsas av Roslagsbanan i söder, Bergtorpsvägen i väster och Viggbyholmsvägen i norr och öster. Syftet med ny detaljplan är att ge området en mer varierad användning och anpassa den efter det behov som finns idag. Utgångspunkten är att även pröva markanvändningen "Handel".

Start

Stadsutvecklingsprojekt i Täby