Vid Hägernäsvikens västra strand ska en ny dagvattendamm och våtmark anläggas. Dagvatten från Arninge verksamhetsområde rinner idag ut i Hägernäsviken som är i behov av förbättrad vattenkvalitet för att på sikt klara uppsatta miljökvalitetsnormer. Anläggningen förväntas rena en betydande del av föroreningarna i dagvattnet och ge en stor avskiljning av fosfor vilket är det viktigaste ämnet att minska för att motverka övergödning.

Projektet syftar till att anlägga en ny dagvattendamm och en stor våtmark som däms upp ovanpå mark i befintlig alsumpskog vid Hägernäsvikens västra strand (se bild). På så vis kan de naturliga kvaliteterna som den stora sumpskogen ger nyttjas och förstärkas. Projektet består av flera delar. En sedimentationsdamm anläggs i den södra delen av området. Omkring dammen anläggs en vall som även sträcker sig vidare norrut längs med strandkanten för att möjliggöra uppdämning av det stora sumpskogsområdet innanför vallen.

Gynnar biologisk mångfald

Projektet kommer förutom dagvattenreningen även att innebära stora fördelar för den biologiska mångfalden och för det rörliga friluftslivet. Områdets förutsättningar och naturvärden är noga utredda samt hur platsens växter och djur kan påverkas av projektet. Projektet bedöms ha en mycket liten negativ påverkan på naturvärdena inom området. Tvärtom kommer den nya anläggningen i sig att bidra till ökade naturvärden på flera olika sätt. Den kommer bland annat att gynna groddjur, fågelliv, fiskbestånd, pollinatörer med flera. I projektet ingår även åtgärder för att avhjälpa eller kompensera för den ringa negativa påverkan som ändå uppstår.

Marken har mycket dålig stabilitet och utgörs av bland annat kvicklera. Den dåliga marken gör att förstärkning med kalkcementpelare blir nödvändig såväl för grävning av damm som för uppbyggnad av vall.

En vall (gul) anläggs vid strandkanten så att det befintliga sumpskogsområdet vallas in. Dagvattnet som mynnar ut ur en dagvattentunnel i södra delen av området leds först till en damm (mörkblå) som ska grävas, och däms därefter upp ovanpå mark i sumpskogen (ljusblå). Befintlig nyanlagd damm norr om området ansluts till våtmarken som skapas i sumpskogen. Utloppet från våtmarksanläggningen sker via en fiskanpassad passage i norra delen av den yttre vallen. Gula pilar visar vattnets väg.

Tidplan

Projektet startar i april och pågår under hela 2023.

Rekreationsområde

Den befintliga spången kommer att vara kvar efter avslutat projekt. Hela eller delar av området kommer dock att stängas av för allmänheten under större delen av projekttiden. Avstängningen gäller såväl spången som grusvägen bredvid järnvägen. När projektet är färdigt kommer man kunna promenera ovanpå vallen som anläggs i strandkanten hela vägen upp till den befintliga dammen i norr. Vi hoppas att allmänheten har förståelse för att området behöver stängas av under byggtiden, och att detta omtyckta rekreationsområde blir ännu mer uppskattat när dammen och våtmarken är färdiga.