Tibble-Åva är ett område där kommunen länge har diskuterat hur marken kan användas på ett mer effektivt sätt, till nytta för Täbyborna. Under hösten 2018 utlyste Täby kommun en arkitekttävling för att få in förslag som kan bidra till att skapa en gemensam vision för områdets utveckling. All mark inom området ägs av Täby kommun.

Ambition för området

Förslaget som vann arkitekttävlingen är skapat av Henning Larssen Architects och har namnet Tibble 2.0. I förslaget presenteras hur området kan utvecklas till en stadsdel där verksamheter, människor, byggnader och offentliga rum bidrar till ett inkluderande stadsliv som skapar värde och ger ett internationellt avtryck. 

 

Stadsdelen utgör hjärtat i Täbys framväxande stadskärna. I framtiden kan flexibla ytor användas av många, vilket ger förutsättningar för innovation och synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och kultur. Samtidigt som det ska rymma bostäder och en stadsdelspark.

Med nya bil-, gång- och cykelvägar till och från området blir det lätt att röra sig i området och centrala Täby. Det centrala läget med närhet till Täby centrum, bussterminal och Roslagsbanans stationer ger förutsättningar för hållbara resor.

Som grund för tävlingen upprättades ett tävlingsprogram, vilket godkändes i kommunstyrelsen den 9 april 2018.

 

Här kan du se en bild över hur området skulle kunna se ut enligt tävlingsförslaget. Exakt utformning och placering av byggnader, vägar och parker kommer utredas vidare under planarbetet.

Process

Just nu arbetar Täby kommun med en förstudie till ett planprogram för området. I förstudien utreds vissa strategiska planeringsförutsättningar inför fortsatt arbete med ett eventuellt planprogram. Programmet beskriver på ett mer djupgående sätt hur stadsdelen kan se ut och på vilket sätt den kan byggas ut.

När ett planprogram är antaget börjar arbetet med en eller flera detaljplaner. I detaljplanen förtydligas närmare vad som ska byggas och hur det ska se ut.

Möjlighet att tycka till

Arbetet med planprogrammet beräknas att inledas under första halvan av 2020 och då kommer invånare och företagare att bjudas in för att lämna synpunkter på hur området kan utvecklas. Även senare under detaljplaneprocessen finns det fler tillfällen att tycka till.