Täby kommun planerar för att söka tillstånd för vattenverksamhet i samband med anläggandet av de nya gång- och cykelpassagerna. Passagen under Bergtorpsvägen ska ersätta dagens signalreglerade övergångsställen. Syftet är att skapa en planskild passage för gång- och cykeltrafiken och ökad framkomlighet för samtliga trafikslag.

Den nya passagen under Stora Marknadsvägen byggs för att skapa en trafiksäker koppling mellan den nya simhall som planeras söder om Stora Marknadsvägen och gång- och cykelvägnätet. Kommunens bedömning är att den planerade vattenverksamheten inte medför betydande miljöpåverkan.

Process

Mellan den 21 maj och 7 juni 2019 är förslaget på samråd. Då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till att leda bort grundvatten för att kunna anlägga gång- och cykelpassagerna under Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Synpunkterna ska lämnas skriftligen senast den 7 juni 2019. Lämna dina synpunkter till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr: SNB 2019/241 samt ditt namn och din adress.

Under samrådet finns förslaget tillgängligt i kommunhuset på Esplanaden 3.

 

Tidplan

Samråd 21 maj-7 juni 2019
Granskning  
Antagande