Förslag till utveckling och upprustning

Biblioteksgången är en centralt belägen gågata och del i ett längre stråk för gående och cyklister som omgärdas av välbevarad och tidstypisk 60-talsarkitektur. Biblioteksgången ägs av flera fastighetsägare och förvaltas av kommunen. En upprustning av Biblioteksgången planeras att starta år 2020.

Täby kommun har initierat ett projekt som syftar till att tillsammans med fastighetsägarna utveckla Biblioteksgången till ett attraktivt stråk som erbjuder Täbyborna högt service- och rekreationsvärde.

Under våren 2016 tog sex konsultföretag fram var sitt gestaltningsförslag för gatumiljön. Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB fick högst sammanlagd poäng och erbjöds att vidareutveckla sitt förslag till hur Biblioteksgången ska se ut.

Konstutlysning för Biblioteksgången

Täby kommun har bjudit in yrkesverksamma konstnärer till att anmäla intresse för till tre konstuppdrag för Biblioteksgången. Samtidigt pågår en konstutlysning för konst till Täby simhall. Läs mer om konstutlysningen.

Tidplan

  • Arbetet med att sammanställa inkomna kommentarer och synpunkter har skett under 2016
  • Förslaget har bearbetats och kostnadsbedömts 2017
  • Förslaget projekteras och upphandlas under 2019
  • Preliminär byggstart 2020
  • Preliminärt färdigställande 2021