Ny gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen

I början av 2022 påbörjas arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana i en tunnel under Bergtorpsvägen vid det befintliga övergångsstället. Tunneln kommer att underlätta framkomligheten för bilister, eftersom gående och cyklister inte behöver korsa vägen utan leds i en tunnel under den. Det innebär också ökad trafik­säkerhet och mindre risk för olyckor.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten kommer att vara begränsad, eftersom hastigheten anpassas för att skapa en god säkerhet på arbetsområdet. Både Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen hålls öppna under hela byggtiden.

Busshållplats flyttas tillfälligt

Under byggtiden flyttas busshållplatsen Gribbylund södra på Bergtorpsvägen och tillhörande trafiksignal cirka 150 meter norrut till det temporära övergångsstället.

Busshållplatsen ansluts via tillfälliga gång- och cykelvägar norr om byggplatsen. Det stråket är lämpligt för dem som rör sig mellan Viggbyholmsvägen/Hörnåkersvägen och målpunkter vid Åkerbyparken, till exempel Byängsskolan eller Täby enskilda gymnasium, men även för dem som ska vidare mot Täby centrum.

För dem som rör sig mellan Viggbyholmsvägen och Roslagsbanans station Galoppfältet används lämpligen de befintliga gång- ochh cykelvägarna söder om byggplatsen parallellt med Roslagsbanan.

Se illustrationsplan nedan.

Korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistvägen byggs om

Stora Marknadsvägen utökas med fler körfält, därför byggs trafiksignalen i korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistvägen om. En ny busshållplats anläggs på Stora Marknadsvägen i närheten av den nya simhallen. 

Tidplan

Byggstart, januari 2022
Färdigställande av arbeten på Stora Marknadsvägen, juni 2022
Färdigställande av gång- och cykeltunnel, hösten 2023

Närliggande byggprojekt

I närheten av arbetsområdet för gång- och cykeltunneln pågår arbetet med att bygga en ny simhall samt  utbyggnaden av Täby park