Detaljplanens syfte och innehåll

Inom fastigheten Vinkelhaken 2 finns en pågående verksamhet inom kontor och lager. Planen medger en utökad byggrätt för den arkiv- och kontorsverksamhet som bedrivs på fastigheten. Arkiv-och kontorsverksamheten är under utbyggnad för tre våningar enligt gällande bygglov. Detaljplanen möjliggör för en tillbyggnad av ytterligare tre våningar. Med hänsyn till den pågående utbyggnaden av det intilliggande området Hägerneholm är det angeläget att tillkommande bebyggelse får en attraktiv utformning mot de nya bostäderna och den park som har anlagts här.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan 2015)

De sakägare som senast under utställningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under programsamrådet eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start-PM SBN 2018-05-15
Samråd 21 december 2018 - 11 januari 2019
Granskning 1:a kvartalet 2019
Antagande 2:a kvartalet 2019
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas