Detaljplanens syfte och innehåll

Inom fastigheten Vinkelhaken 2 finns en pågående verksamhet inom kontor och lager. Planen medger en utökad byggrätt för den arkiv- och kontorsverksamhet som bedrivs på fastigheten. Arkiv-och kontorsverksamheten är under utbyggnad för tre våningar enligt gällande bygglov. Detaljplanen möjliggör för en tillbyggnad av ytterligare tre våningar. Med hänsyn till den pågående utbyggnaden av det intilliggande området Hägerneholm är det angeläget att tillkommande bebyggelse får en attraktiv utformning mot de nya bostäderna och den park som har anlagts här.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Detaljplanen godkändes för granskning av delegation av Annelie Mellin den 28 oktober 2019. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senastden20 november 2019 till Täby kommun. Lämna dina synpunkter via formuläret nedan, till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr SBN 2016/110-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tyck till om Vinkelhaken 2

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

Tidplan

Start-PM SBN 2018-05-15
Samråd 2018-12-21
Granskning 2019-10-30 - 2019-11-20
Antagande kvartal 1 2020
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas