Detaljplanens syfte och innehåll

Inom fastigheten Vinkelhaken 2 finns en pågående verksamhet inom kontor och lager. Planen medger en utökad byggrätt för den arkiv- och kontorsverksamhet som bedrivs på fastigheten. Arkiv-och kontorsverksamheten är under utbyggnad för tre våningar enligt gällande bygglov. Detaljplanen möjliggör för en tillbyggnad av ytterligare tre våningar. Med hänsyn till den pågående utbyggnaden av det intilliggande området Hägerneholm är det angeläget att tillkommande bebyggelse får en attraktiv utformning mot de nya bostäderna och den park som har anlagts här.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Detaljplanen godkändes inför antagande av stadsbyggnadsnämnden den 11 februari 2020 och antogs av kommunfullmäktige den 16 mars 2020. Kommunfullmäktiges protokoll justeras den 26 mars 2020.

Detaljplanen vann laga kraft 18 april 2020.