Detaljplanens syfte och innehåll

I Täby kommun finns över 500 gällande detaljplaner upprättade under de senaste 85 åren. Det finns brister i dessa detaljplaner beroende på olika faktorer bland annat förändrad lagstiftning, äldre planer framtagna i ett annat typ av samhälle samt att vissa av planerna inte stämmer överens med verkligheten på grund av att utbyggnad inte skett på det sätt man planerat för.

I en förstudie (Renovering av detaljplaner i Täby DNR 276/2012-29) har kommunen identifierat de större bristerna och prioriterat för vilka områden detaljplanerna ska uppdateras. Detaljplan V1 som gäller  för stora delar av Viggbyholm är en av dessa detaljplaner som ska renoveras.

Planprocess

Detaljplan V1 fastställd 1932 ska renoveras. Hela området omfattar ca 1150 fastigheter vilket innebär ett relativt omfattande arbete som kommer innebära att den ursprungliga planen från 1932 kommer att delas upp i flera mindre nya detaljplaner.

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 12 december 2019 ett upplägg kring hur det kommande detaljplanearbetet ska bedrivas. Arbetet med att ta fram upplägget har syftat till att identifiera karaktärer i bebyggelse och landskap samt föreslå lämpliga planområdesgränser. (Se vidare under dokument och länkar).

Formell uppstart av detaljplanearbetet för den första etappen är inte beslutad.

Löpande information kommer att presenteras på den här sidan under arbetets gång.