Detaljplanens syfte och innehåll

I Täby kommun finns över 500 gällande detaljplaner upprättade under de senaste 85 åren. Det finns brister i dessa detaljplaner beroende på olika faktorer bland annat förändrad lagstiftning, äldre planer framtagna i ett annat typ av samhälle samt att vissa av planerna inte stämmer överens med verkligheten på grund av att utbyggnad inte skett på det sätt man planerat för. I en förstudie (Renovering av detaljplaner i Täby DNR 276/2012-29) har kommunen identifierat de större bristerna och prioriterat för vilka områden detaljplanerna ska uppdateras.

Planprocess

Detaljplan V1 fastställd 1935 ska renoveras. Hela området omfattar ca 800 fastigheter vilket innebär ett relativt omfattande arbete som kommer innebära att den ursprungliga planen från 1935 kommer att delas upp i flera mindre nya detaljplaner.

Just nu pågår ett förberedande arbete i syfte att identifiera karaktärer i bebyggelse och landskap samt föreslå lämpliga planområdesgränser. Formell uppstart av detaljplanearbetet för den första etappen beräknas under 2020.

Löpande information kommer att presenteras på den här sidan under arbetets gång.