Bostäder i Nytorp

Nuläge 

Bostäderna är i stort sett färdigbyggda. Inflyttning sker etappvis och kommer att fortsätta under 2018. Entreprenaden för utbyggnad allmänna anläggningar fortsätter och planeras vara färdiga sommaren 2018.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 2015-01-13
Genomförande planerat 2015-2017
Utbyggnaden klar 2018