Bostäder i Hägernäs strand

Ambitionen har sedan Hägernäs strand planerades varit att ordna en entré till bostadsområdet Hägernäs strand på den aktuella platsen, med byggander på båda sidor om Sjöflygvägen.

Utbyggnaden av Spaken 1 och 2 är en del i den utvecklingen, med byggnader söder om Sjöflygvägen.  De nya byggnaderna kommer att placeras med fasad mot gatan och gård mot söder. Längs Sjöflygvägen ska trottoar och kantstensparkering byggas ut som tillsammans med trädplantering ska ge ett stadsmässigt intryck. 

Planbeskrivning detaljplan för Spaken 1 och 2 (2.15 MB)
Plankarta för Spaken 1 och 2 (494.66 KB)

 

Nuläge

Kommunen har genomfört ledningsomläggning och arbeten med gatan under våren 2016. Arbeten med gatan avser förberedelser för kantstensparkering, trädplantering och trottoar. Kommunen har anlitat NCC som entreprenad för arbetet. Under kvartal 4 2016 påbörjar JM arbetet med grundläggning för byggnaderna.  Det är JM som är exploatör för bostäderna som kommer att färdigställas i två etapper med inflytt under 2018.

Genomförande

Under utbyggnaden kommer biltrafiken på Sjöflygvägen att ledas till en tillfällig gata intill Sjöflygvägen. Gång och cykeltrafiken kommer också att påverkas, främst med en ny tillfällig gång- och cykelväg inom kommunens fastighet Pontonen 1. Den busshållsplats som tidigare funnits på området har flyttats till närmare hamburgerrestaurangen. Ny busshållplats är i bruk sedan januari 2016.

JM kommer att bygga de nya bostadshusen 2016-2018. Utbyggnaden av bostäderna planeras starta under kvartal 4 2016. Avslutande arbeten inom kommunens mark kommer att slutföras under 2019, då JM färdigställt sitt arbete på platsen.

Bostäderna kommer att uppföras som hyresrätter och förmedlas via Stockholms bostadsförmedling.