Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra för markanvändning som tillåter uppförandet av lagerbyggnad vilket inryms under användningen icke störande verksamhet. Planområdet ligger i norra Viggbyholm, längs med E18:s avfart vid trafikplatsen Hägernäs.

Fastigheten är privatägd och obebyggd. Den nya byggnaden föreslås bli cirka nio meter hög och nyttjas som självlager.

I översiktsplanen ingår planområdet i ett större utvecklingsområde för i huvudsak arbetsplatser.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 8 juni 2021 § 87

Tidplan

Planuppdrag 2021-06-08
Samråd  Kvartal 1 2022
Granskning Kvartal 3 2022
Antagande Kvartal 1 2023
Laga kraft Cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas