Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ny bebyggelse i nordvästra delen av fastigheten Såsta 3:5. Bebyggelsen kommer att fungera som en del av hotell- och konferensverksamheten som finns inom fastigheten. Utbyggnaden kommer att säkerställa större kapacitet för hotell- och konferensanläggningen. Planområdet omfattar utöver Såsta 3:5 även fastigheten Såsta 3:7 där detaljplanen bekräftar den befintliga användningen som är bostadsändamål.  

Detaljplanen syftar även till att skydda värdefull bebyggelse inom fastigheten, kulturmiljö och landskapsbild. Den nya bebyggelsen kommer att utformas så att det fortsatt blir möjligt att läsa av den kulturhistoriskt intressanta miljön.

Detaljplanen möjliggör en tillbyggnad där fasaderna föreslås utformas främst i glas och zinkelement. Den enkla gestaltningen är anpassad för att skapa en transparant bebyggelsestruktur som diskret ansluter till befintliga byggnader.

I översiktsplanen är området utpekat som huvudsakligen arbetsplatser.

Planprocess

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 19 november 2019. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3 och på biblioteket i Täby centrum, Biblioteksgången 13.

Välkommen på öppet hus den 18 december 2019, klockan 18.00-20.00 på Såstaholm Hotell & Konferens, Såstaholms allé 12. politiker och tjänstepersoner kommer att finnas på plats för att svara på frågor och diskutera förslaget.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 8 januari 2020 till Täby kommun. Lämna dina synpunkter via formuläret, till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr SBN 2019/82-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2019-04-24
Samråd 2019-12-03 - 2020-01-08
Granskning kvartal 2 2020
Antagande kvartal 4 2020
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

Tyck till om Såsta

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.