Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ny bebyggelse i nordvästra delen av fastigheten Såsta 3:5. Bebyggelsen kommer att fungera som en del av hotell- och konferensverksamheten som finns inom fastigheten. Utbyggnaden kommer att säkerställa större kapacitet för hotell- och konferensanläggningen. Planområdet omfattar utöver Såsta 3:5 även fastigheten Såsta 3:7 där detaljplanen bekräftar den befintliga användningen som är bostadsändamål.

Detaljplanen syftar även till att skydda värdefull bebyggelse inom fastigheten, kulturmiljö och landskapsbild. Den nya bebyggelsen kommer att utformas så att det fortsatt blir möjligt att läsa av den kulturhistoriskt intressanta miljön.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ny bebyggelse i nordvästra delen av fastigheten Såsta 3:5. Bebyggelsen kommer att fungera som en del av hotell- och konferensverksamheten som finns inom fastigheten. Utbyggnaden kommer att säkerställa större kapacitet för hotell- och konferensanläggningen. Planområdet omfattar utöver Såsta 3:5 även fastigheten Såsta 3:7 där detaljplanen bekräftar den befintliga användningen som är bostadsändamål.

Detaljplanen syftar även till att skydda värdefull bebyggelse inom fastigheten, kulturmiljö och landskapsbild. Den nya bebyggelsen kommer att utformas så att det fortsatt blir möjligt att läsa av den kulturhistoriskt intressanta miljön.

Planprocess

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 (efter 2 januari 2015).

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 19 november 2019. Detaljplaneförslaget var på samråd mellan 3 december 2019 – 8 januari 2020. Den 18 december 2019 hölls öppet hus på Såstaholm Hotell & Konferens, Såstaholms allé 12. Politiker och tjänstepersoner fanns på plats för att svara på frågor och diskutera förslaget. Den 21 april 2020 godkändes detaljplanen för granskning av stadsbyggnadsnämnden.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt. 

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2019-04-24
Samråd 2019-12-03 – 2020-08-01
Granskning 2020-05-05 – 2020-06-02
Antagande kvartal 4 2020
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas