Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med den nya detaljplan är att pröva möjligheten för tillbyggnad till befintlig bebyggelse i nordvästra delen av fastigheten Såsta 3:5. Tillbyggnaderna kommer att utgöra en del av Såstaholms konferens- och hotellanläggning. Planområdet ligger i nordvästra delen av Täby kommun, strax söder om Vallentunasjön. Det består av två fastigheter, Såsta 3:5 och Såsta 3:7. Huvudbyggnaden inom fastigheten Såsta 3:5 är en äldre herrgårdsbyggnad. Tillbyggnader har genomförts på senare år och inom fastigheten finns också ett antal nyare byggnader som inrymmer hotellrum och konferenslokaler. Inom fastigheten Såsta 3:7 finns ett bostadshus som fungerar som privatbostad.

Gällande detaljplan begränsar byggrätten till det som redan är uppfört på platsen varför ny detaljplan krävs för att möjliggöra tillbyggnad.

Herrgårdsmiljön hyser kulturhistoriska värden till vilka hänsyn behöver tas under planprocessen.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2019-04-24
Samråd kvartal 4 2019
Granskning kvartal 2 2020
Antagande kvartal 4 2020
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas