Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att bekräfta den pågående användningen inom fastigheten som är bostäder, kontor och småindustri. I gällande detaljplan (D178) medges inte bostadsanvändning. Fastighetsägaren fick 2014 positivt planbesked för prövning av bostadsändamål på fastigheten vilket nu ska prövas i ny detaljplan.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter januari 2015.

Tidplan

Start PM/Uppdrag start-PM 2018-12-11 (planbesked 2014-10-07
Samråd kvartal 3 2020
Granskning kvartal 4 2020
Antagande kvartal 1 2021
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas