Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att bekräfta den pågående användningen inom fastigheten Markan 1 som nyttjas för bostäder och blandade verksamheter, exempelvis kontor, gym och hunddagis. I gällande detaljplan medges enbart kontors- och småindustrianvändning inom fastigheten. Planen syftar även till att bibehålla kulturhistoriska värden inom fastigheten.

Planförslaget medger bostäder, kontor, centrumändamål och hunddagis vilket också är den befintliga användningen. De obebyggda delarna av fastigheten planläggs som prickmark vilket innebär att ingen ny byggrätt tillkommer. Byggnaden inom fastigheten bedöms vara av kulturhistoriskt värde och i planförslaget införs därför skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. Nockhöjden för de olika byggnadsdelarna regleras utifrån befintliga nockhöjder.

Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Planprocess

Planen upprättades med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

-------------------------------------------------------------------

Detaljplanen fick laga kraft den 17 juni 2021.

Tidplan

Start PM/Uppdrag start-PM 2018-12-11 (planbesked 2014-10-07)
Samråd 2020-11-02 – 2020-11-23
Granskning 2021-03-01 - 2021-03-19
Antagande 18 maj 2021
Laga kraft den 17 juni 2021