Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att bekräfta den pågående användningen inom fastigheten Markan 1 som nyttjas för bostäder och blandade verksamheter, exempelvis kontor, gym och hunddagis. I gällande detaljplan medges enbart kontors- och småindustrianvändning inom fastigheten. Planen syftar även till att bibehålla kulturhistoriska värden inom fastigheten.

Planförslaget medger bostäder, kontor, centrumändamål och hunddagis vilket också är den befintliga användningen. De obebyggda delarna av fastigheten planläggs som prickmark vilket innebär att ingen ny byggrätt tillkommer. Byggnaden inom fastigheten bedöms vara av kulturhistoriskt värde och i planförslaget införs därför skydds- och varsamhetbestämmelser samt rivningsförbud. Nockhöjden för de olika byggnadsdelarna regleras utifrån befintliga nockhöjder.

Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

-------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för granskning genom delegation av planchef den 24 februari 2021. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3 och på taby.se/markan.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 19 mars 2021 till Täby kommun. Lämna dina synpunkter via formuläret nedan, till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr SBN 2014/278-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Lämna din synpunkt

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

Tidplan

Start PM/Uppdrag start-PM 2018-12-11 (planbesked 2014-10-07)
Samråd 2020-11-02 – 2020-11-23
Granskning 2021-03-01 - 2021-03-19
Antagande Kvartal 2 2021
Laga kraft Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas