Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i flerbostadshus inom fastigheterna som idag inrymmer en avvecklad bensinstation, en villa och en tom grusyta. Möjligheten till handel eller annan service i mindre skala inom fastigheterna ska utredas.

Gällande detaljplan för fastigheten (L4) är från 1985 och medger småindustri, handel och bostäder i mindre omfattning.

Planprocess

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2019-02-12 (planbesked
2015-03-02)
Samråd kvartal 2 2020
Granskning kvartal 4 2020
Antagande kvartal 1 2021
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas