Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med den nya detaljplanen är att bekräfta befintlig förskoleverksamhet och befintlig byggnad, vilket finns på fastigheten, för att möjliggöra att förskoleverksamheten kan fortgå. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att

eventuella framtida byggnader anpassas till den omkringliggande byggda miljön. Planområdet ligger i södra Viggbyholm.

Likt tidigare detaljplan medger förslaget bostäder och kontor och utöver det läggs användningen förskola till.

Detaljplanen anpassas efter befintligt hus som finns på fastigheten. Det innebär att nockhöjden hamnar 20 meter över angivet nollplan i grundkartan. Och att fastigheten får bebyggas med 560 kvm så länge fastigheten förblir över 2000 kvm. Om fastighetsägaren skulle vilja dela fastigheten kan det bli två fastigheter. Varje fastighet måste vara minst 1000 kvm och får en mindre byggrätt på 240 kvm det, är inklusive komplementbyggnader.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. I översiktsplanen anges planområdet till bostäder vilket även innefattar kommunal service som förskola.

Planområdet består av fastigheten Husmodern 6 som ligger i södra Viggbyholm.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

--------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 24 augusti 2021 § 102. Under granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2020-04-27
Samråd

2021-02-12-2021-02-28

Granskning

2021-08-31-2021-09-14

Antagande

2021-12-13

Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas