Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen ska göra förskoleverksamhet möjligt inom fastigheten. Avsikten med detaljplanen är att bekräfta pågående verksamhet och göra verksamheten och byggnaden planenlig.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. I översiktsplanen anges planområdet till bostäder vilket även innefattar kommunal service som förskola.

Planområdet består av fastigheten Husmodern 6 som ligger i södra Viggbyholm

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2020-04-07
Samråd kvartal 1 2021
Granskning kvartal 2 2021
Antagande kvartal 4 2021
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas