Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med den nya detaljplanen är att bekräfta befintlig förskoleverksamhet och befintlig byggnad på fastigheten för att möjliggöra att verksamheten kan fortgå. Utöver att bekräfta förskoleverksamheten syftar planen till att säkerställa att eventuella framtida bebyggelser anpassas till den omkringliggande miljön.

Likt tidigare detaljplan medger förslaget bostäder och kontor och utöver det läggs användningen förskola till.

Detaljplanen anpassas efter befintligt hus som finns på fastigheten. Det innebär att nockhöjden hamnar 20 meter över angivet nollplan i grundkartan. Och att fastigheten får bebyggas med 560 kvm så länge fastigheten förblir över 2000 kvm. Om fastighetsägaren skulle vilja klyva fastigheten kan det bli två tomtlotter. Varje tomtlott måste vara minst 1000 kvm och får en mindre byggrätt på 240 kvm det är inklusive komplementbyggnader.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. I översiktsplanen anges planområdet till bostäder vilket även innefattar kommunal service som förskola.

Planområdet består av fastigheten Husmodern 6 som ligger i södra Viggbyholm

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

--------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för samråd genom delegationsbeslut av planchef den 9 februari 2021. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2020-04-07
Samråd 2020-04-27-2021-02-28
Granskning kvartal 2 2021
Antagande kvartal 3 2021
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas