Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med den nya detaljplanen är att bekräfta befintlig förskoleverksamhet och befintlig byggnad, vilket finns på fastigheten, för att möjliggöra att förskoleverksamheten kan fortgå. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att eventuella framtida byggnader anpassas till den omkringliggande byggda miljön. Planområdet ligger i södra Viggbyholm.

Likt tidigare detaljplan medger förslaget bostäder och kontor och utöver det läggs användningen förskola till.

Detaljplanen reglerar minsta fastighetsstorlek till 1000 kvadratmeter, vilket innebär att om befintlig byggnad rivs kan fastigheten delas i två. Detaljplanen reglerar huvudbyggnadens byggnadsarea till 575 kvm för fastigheter över 2000 kvm vilket inrymmer befintlig byggnad. Komplementbyggnader för förskoleändamål möjliggörs till förmån för 15 kvm förråd, 10 kvm lekstuga och 30 kvm väderskydd för cykel- och barnvagnsparkering. Fastigheter mindre än 2000 kvm tillåter att huvudbyggnaden uppförs med en byggnadsarea på 160 kvm och komplementbyggnader på 40 kvm. Den högsta tillåtna bruttoarean för huvudbyggnader är 30 % av fastighetsstorleken. Huvudbyggnader tillåts att ha en maximal nockhöjd på 20 meter över angivet nollplan och nockhöjden för komplementbyggnader till 4 meter över markplan.

Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1000 kvm. Det får endast förekomma en huvudbyggnad per fastighet och en bostadslägenhet per huvudbyggnad, komplementbyggnader får inte inredas.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. I översiktsplanen anges planområdet till bostäder vilket även innefattar kommunal service som förskola.

Planområdet består av fastigheten Husmodern 6 som ligger i södra Viggbyholm.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

--------------------------------------------------------------------

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 24 augusti 2021 § 102. Under granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2020-04-27
Samråd 2020-04-27 - 2021-02-28
Granskning 2021-03-01 - 2021-09-14
Antagande SBN 2021-11-16, KF 2021-12-13
Laga kraft Detaljplanen fick laga kraft 2022-01-08