24 nya bostäder

Byggnaderna på fastigheten Gribbylund 5:1 utgörs idag av ett bostadshus och en handelsträdgård.

Fastigheten är belägen vid Löttingelundsvägen, ca 20 meter norr om Löttingelundsskolan. Detaljplanen vann laga kraft 2016-06-23 och möjliggör byggnation av 24 nya bostäder som kan uppföras som flerbostadshus med huvudsakligen två våningar.

Byggnaderna ska ha en villaliknande utformning för att på bästa sätt följa områdets karaktär. Dessutom möjliggör detaljplanen att befintligt bostadshus kan avstyckas som egen fastighet.