Detaljplanens syfte och innehåll

Inom kvarteret Fräsen 2 i Nytorps industriområde finns en pågående skolverksamhet med ca 350 elever i årskurserna 4-9. Verksamheten har tidsbegränsat bygglov och detaljplanen syftar till att bekräfta den pågående skolverksamheten samt undersöka möjligheten att ge byggrätt för en idrottshall. Skolgården föreslås utökas med en bit kommunal grönyta i anslutning till skolan. Nytorp som område har bitvis redan omvandlats från industri och kontorsverksamhet till ett blandat område med bostäder och skolor. 

Planprocessen

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 15 oktober 2019. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3 och på Näsbyparks bibliotek, Eskadervägen 2-4, i Näsbypark.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 19 november 2019 till Täby kommun. Lämna dina synpunkter via formuläret nedan, till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr SBN 2017/716-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tyck till om Fräsen 2

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

Tidplan

Start-PM SBN 2018-04-17
Samråd 2019-04-02 - 2019-04-23
Granskning 2019-10-29 - 2019-11-19
Antagande kvartal 1 2020
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas