Plan för skolverksamhet

I planärendet prövas möjligheten till ändrad användning från industri till skoländamål samt en utökad byggrätt för idrottshall. I översiktsplanen anges området som "huvudsakligen arbetsplatser" med utvecklingsområde för bostäder inom del av Nytorp.

Detaljplanens syfte och innehåll

Inom kvarteret Fräsen 2 i Nytorps industriområde finns en pågående skolverksamhet med ca 350 elever i årskurserna 4-9. Verksamheten har tidsbegränsat bygglov och detaljplanen syftar till att bekräfta den pågående skolverksamheten samt undersöka möjligheten att ge byggrätt för en idrottshall. Skolgården föreslås utökas med en bit kommunal grönyta i anslutning till skolan.

Nytorp som område har bitvis redan omvandlats från industri och kontorsverksamhet till ett blandat område med bostäder och skolor.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 januari 2015

Tidplan

Start-PM SBN 2018-04-17
Samråd 1:a kvartalet 2019
Granskning 3:e kvartalet 2019
Antagande 4:e kvartalet 2019
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas