Plan för skolverksamhet

Inom kvarteret Fräsen 2 i Nytorps industriområde finns en pågående skolverksamhet med ca 350 elever i årskurserna 4-9. Verksamheten har tidsbegränsat bygglov och detaljplanen syftar till att bekräfta den pågående skolverksamheten samt undersöka möjligheten att ge byggrätt för en idrottshall. Skolgården föreslås utökas med en bit kommunal grönyta i anslutning till skolan.

Nytorp som område har bitvis redan omvandlats från industri och kontorsverksamhet till ett blandat område med bostäder och skolor.

Detaljplanens syfte och innehåll

Inom kvarteret Fräsen 2 i Nytorps industriområde finns en pågående skolverksamhet med ca 350 elever i årskurserna 4-9. Verksamheten har tidsbegränsat bygglov och detaljplanen syftar till att bekräfta den pågående skolverksamheten samt undersöka möjligheten att ge byggrätt för en idrottshall. Skolgården föreslås utökas med en bit kommunal grönyta i anslutning till skolan.

Nytorp som område har bitvis redan omvandlats från industri och kontorsverksamhet till ett blandat område med bostäder och skolor.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 januari 2015

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 19 mars 2019. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3 och på Näsbyparks bibliotek, Eskadervägen 2-4, i Näsbypark.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 23 april 2019 till Täby kommun. Lämna dina synpunkter via formuläret nedan, till sbn@taby.se eller posta till:

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden
183 80 Täby

Ange Dnr SBN 2017/716-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start-PM SBN 2018-04-17
Samråd 2019-04-02 - 2019-04-23
Granskning 3:e kvartalet 2019
Antagande 4:e kvartalet 2019
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas