Detaljplanens syfte och innehåll

Inom kvarteret Fräsen 2 i Nytorps industriområde finns en pågående skolverksamhet med ca 350 elever i årskurserna 4-9. Verksamheten har tidsbegränsat bygglov och detaljplanen syftar till att bekräfta den pågående skolverksamheten samt undersöka möjligheten att ge byggrätt för en idrottshall. Skolgården föreslås utökas med en bit kommunal grönyta i anslutning till skolan. Nytorp som område har bitvis redan omvandlats från industri och kontorsverksamhet till ett blandat område med bostäder och skolor. 

Planprocessen

Detaljplanen godkändes inför antagande av stadsbyggnadsnämnden den 21 januari 2020 och antogs av kommunfullmäktige den 16 mars 2020. Kommunfullmäktiges protokoll justeras den 26 mars 2020.

Detaljplanen vann laga kraft 18 april 2020.