Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan mellan Täby kyrkby och Kragstalund station, att möjliggöra för säkra passager över och under järnvägen samt att anpassa väg- och cykelvägar till nya trafiklösningar. Detaljplanen ersätter delar av gällande stads- och byggnadsplaner men berör även områden som i dag inte är planlagda.

Planen syftar också till att upphäva gällande fastighetsplaner. Detta sker i de fall detaljplanen, i och med utbyggnaden av spårområdet, strider mot dessa. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Planprocessen

Kommunen och SL planerar ombyggnaden tillsammans genom två parallella processer: SL tar fram en järnvägsplan, som nu har varit ute för granskning och inväntar fastställelse, och kommunen tar fram en detaljplan för att möjliggöra järnvägsplanen. Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagande den 20 juni och planen och antogs av kommunfullmäktige 4 september 2017.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-17

Tidplan

Samråd 10 maj - 10 juni 2016
Granskning 28 februari - 28 mars 2017
Antagande KF 4 september 2017
Laga kraft 2018-03-17

Läs mer om dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan i Täby