Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med att renovera detaljplanerna S67 och S70, är att enklare kunna tolka och bedöma vad som är lämpligt inom aktuellt planområde och ge rättvisa förhållanden inom planområdet. Det innebär att det blir tydligare för fastighetsägare inom området vilka förutsättningar detaljplanen möjliggör för inom bygglov.

S67 och S70 är detaljplaner som togs fram i samband med att byggnaderna i området uppfördes år 1966 och 1967. Utöver dessa har Täby kommun tagit fram riktlinjer som har varit vägledande för bygglov i området. Riktlinjerna pekar ut byggnadsdetaljer som bidrar till områdets karaktär och syftar till att bevara det sammanhållna uttrycket av området men ett korrekt bygglov tas enligt vad som står angivet i detaljplanen. Den nya detaljplanen för området avser att tydliggöra områdets karaktär och samtidigt ge rättvisa förhållanden genom de bestämmelser som sätts i detaljplanen.

Detaljplanen innefattar cirka 225 fastigheter i södra Ella gård.

Detaljplanen innefattar inte Ella gårdsskolan.

Planprocess

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (efter 2 januari 2015).

Detaljplaneförslaget var på samråd 13 maj – 9 juni 2019. Den 22 maj 2019 hölls ett informationsmöte i Ella gårdsskolan. Något ytterligare offentligt samrådsmöte avses inte hållas. Efter samrådet har detaljplaneförslaget reviderats och är utställt för granskning 28 november till 23 december 2019.

Under granskningstiden finns handlingarna även tillgängliga i kommunhusets entré, Esplanaden 3. Har ni synpunkter på förslaget ska dessa ha inkommit skriftligt senast den 23 december 2019 till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange namn och adress samt Dnr SBN 2018/280-20.

Efter granskningstiden gör kommunen mindre justeringar i förslaget innan detaljplanen antas av SBN/kommunfullmäktige. De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt. 

Beslut om antagande av detaljplanen beräknas ske under våren år 2020.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Beslut i
Stadsbyggnadsnämnden 2018-10-16
Samråd 13 maj - 9 juni 2019
Granskning 28 november - 23 december 2019
Antagande Våren 2020
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas