Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med att renovera detaljplanerna S67 och S70, är att enklare kunna tolka och bedöma vad som är lämpligt inom aktuellt planområde och ge rättvisa förhållanden inom planområdet. Det innebär att det blir tydligare för fastighetsägare inom området vilka förutsättningar detaljplanen möjliggör för inom bygglov.

S67 och S70 är detaljplaner som togs fram i samband med att byggnaderna i området uppfördes år 1966 och 1967. Utöver dessa har Täby kommun tagit fram riktlinjer som har varit vägledande för bygglov i området. Riktlinjerna pekar ut byggnadsdetaljer som bidrar till områdets karaktär och syftar till att bevara det sammanhållna uttrycket av området men ett korrekt bygglov tas enligt vad som står angivet i detaljplanen. Den nya detaljplanen för området avser att tydliggöra områdets karaktär och samtidigt ge rättvisa förhållanden genom de bestämmelser som sätts i detaljplanen.

Detaljplanen innefattar cirka 225 fastigheter i södra Ella gård.

Detaljplanen innefattar inte Ella gårdsskolan.

Planprocess

Detaljplanen har upprättats med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (efter 2 januari 2015).

Detaljplaneförslaget var på samråd 13 maj – 9 juni 2019. Den 22 maj 2019 hölls ett informationsmöte i Ella gårdsskolan. Efter samrådstiden reviderades planhandlingarna (se samrådsredogörelsen) och godkändes för granskning 2019-11-26 på delegation av planchefen . Information om förslaget sändes ut till sakägare, remissinstanser och övriga den 28 november 2019. Sista dag för granskning var den 23 december 2019.

Efter granskningstiden har kommunen gjort mindre justeringar i förslaget (se granskningsutlåtandet).

Detaljplaneförslaget godkändes i stadsbyggnadsnämnden för vidare hantering den 2020-03-18 § 37.

Beslut om antagande av detaljplan togs i Kommunfullmäktige den 20 april 2020 § 68.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Beslut i
Stadsbyggnadsnämnden 2018-10-16
Samråd 13 maj - 9 juni 2019
Granskning 28 november - 23 december 2019
Antagande 20 april 2020 § 68
Laga kraft Planen fick laga kraft den 22 juni 2020