Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med att renovera detaljplanerna S67 och S70, är att enklare kunna tolka och bedöma vad som är lämpligt inom aktuellt planområde och ge rättvisa förhållanden inom planområdet. Det innebär att det blir tydligare för fastighetsägare inom området vilka förutsättningar detaljplanen möjliggör för inom bygglov.

S67 och S70 är detaljplaner som togs fram i samband med att byggnaderna i området uppfördes år 1966 och 1967. Utöver dessa har Täby kommun tagit fram riktlinjer som har varit vägledande för bygglov i området. Riktlinjerna pekar ut byggnadsdetaljer som bidrar till områdets karaktär och syftar till att bevara det sammanhållna uttrycket av området men ett korrekt bygglov tas enligt vad som står angivet i detaljplanen. Den nya detaljplanen för området avser att tydliggöra områdets karaktär och samtidigt ge rättvisa förhållanden genom de bestämmelser som sätts i detaljplanen.

Detaljplanen innefattar cirka 225 fastigheter i södra Ella gård.

Detaljplanen innefattar inte Ella gårdsskolan.

Planprocess

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (efter 2 januari 2015).

Under hösten pågår ett arbete med att mäta in bebyggelse och analysera området för att få ett så bra underlag som möjligt. Mätningarna kommer vara underlag för den nya detaljplanen.

När ett förslag till ny detaljplan tagits fram kommer samtliga sakägare, berörda myndigheter och andra intressenter delges information och bjudas in till samråd för det nya detaljplaneförslaget. Då kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget kan sedan komma att justeras utifrån vilka synpunkter som lämnas in. Efter samrådet arbetar kommunen vidare med förslaget och presenterar det ytterligare en gång under granskning. För att synpunkterna ska tas omhand är det viktigt att lämna synpunkterna skriftligt under perioden för samråd och granskning. Efter granskning gör kommunen mindre justeringar i förslaget som sedan antas av SBN/kommunfullmäktige.

Beslut om antagande av detaljplanen beräknas ske under våren år 2020.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Beslut i
Stadsbyggnadsnämnden 2018-10-16
Samråd 13 maj - 9 juni 2019
Granskning Hösten 2019
Antagande Våren 2020
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas