Detaljplanens syfte och innehåll

Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.

Enligt den förstudie över kommunens detaljplaner som genomfördes 2013 har detaljplanen för del av Lahäll utsetts som en av det högst prioriterade att se över. Samhällsutvecklingskontoret beslutade under 2016 att påbörja arbetet med tre detaljplaner och Lahäll är en av dessa.

Syftet med ny detaljplan är att skapa reglerande planer som överensstämmer bättre med verkligheten och dess behov. Det har under en lång period medgivits avvikelser och dispenser mot gällande detaljplaner. Flera mindre detaljplaner (frimärksplaner) har också upprättas inom området som skapar olika förutsättningar för fastighetsägarna.

Detaljplanen kommer bland annat att föreslå bestämmelser om minsta tomtstorlek (800kvm), byggrätt (20% av fasighetsytan), våningsantal och byggnadsspecifika bestämmelser kring placering och anpassning.

Planområdet avgränsas utifrån den ursprungliga detaljplanen N14. Kvarteren för bostadsområdena Hägern och Tranan ingår inte i renoveringsarbetet, då de redan genomgått en planrenovering. De närmsta fastigherna runt roslagsbanan berörs av roslagsbanans riksintresse och kommer därför att regleras i en separat detaljplan. Föreslagen planavgränsning framgår av flygbilden.

Att uppdatera denna detaljplan skapar en tryggare, säkrare och mer rättvis grund när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden.

Ny detaljplan följer intentionerna med kommunens översiktsplan "område med huvudsakligen bostäder".

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan 2015)

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Samråd 25 september - 11 november 2017
Granskning 3 april - 24 april 2018
Antagande Godkännande SBN 2019-02-12, antas i KF 18 mars 2019
Laga kraft

Planen vann laga kraft den 28 maj.