Detaljplanens syfte och innehåll

Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.

Enligt den prioritering som togs fram för uppdatering av kommunens detaljplaner 2012 har detaljplanen för Ensta utsetts som en av de högst prioriterade. Samhällsutvecklingskontoret har beslutat att påbörja arbetet med tre detaljplaner under hösten 2015 och detaljplanen för Ensta är en av dessa.

Syftet med ny detaljplan är att skapa reglerande planer som överensstämmer bättre verkligheten och dess behov. Det har under en lång period medgivits avvikelser och dispenser mot gällande detaljplaner. Flera mindre detaljplaner (frimärksplaner) har också upprättas inom områdena som skapar olika förutsättningar för fastighetsägarna.

Detaljplanen kommer bland annat innebära bestämmelser om minsta tomtstolek, byggrätt och prickmark. Ny detaljplan kommer underlätta för framtida bygglovhantering inom området.

Planområdet avgränsas utifrån gällande plangräns från den ursprungliga detaljplanen E17 samt för del av stadsplanerna S99 och S62, området kring vattentornet i norra Ensta. De närmsta fastigherna runt roslagsbanan berörs av roslagsbanans riksintresse och kommer därför att regleras i en separat detaljplan. Föreslagen planavgränsning framgår av flygbilden.

Att uppdatera denna detaljplan skapar en tryggare, säkrare och mer rättvis grund när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden.

Ny detaljplan följer intentionerna med kommunens översiktsplan "område med huvudsakligen bostäder".

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan 2015)

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 21 mars 2017. För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 4 maj 2017. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas. Granskningshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 15 maj 2018.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start-PM 2016-01-26
Samråd 3 april - 14 maj 2017
Granskning 28 maj 2018 – 3 juli 2018
Antagande Godkännande SBN 2019-02-12, antas i KF 18 mars 2019
Laga kraft 2020-02-18