Detaljplanens syfte och innehåll

Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.

Enligt den förstudie över kommunens detaljplaner som genomfördes 2013 har detaljplanen för Ella park utsetts som en av det högst prioriterade att se över. Samhällsutvecklingskontoret beslutade under 2016 att påbörja arbetet med tre detaljplaner och Ella park är en av dessa. Syftet med ny detaljplan är att skapa reglerande planer som överensstämmer bättre med verkligheten och dess behov. Det har under en lång period medgivits avvikelser och dispenser mot gällande detaljplaner. Flera mindre detaljplaner (frimärksplaner) har också upprättas inom området som skapar olika förutsättningar för fastighetsägarna.

Detaljplanen kommer bland annat att föreslå bestämmelser om minsta tomtstolek (800kvm), byggrätt (20% av fasighetsytan), våningsantal och byggnadsspecifika bestämmelser kring placering och anpassning.

Planområdet avgränsas utifrån den ursprungliga detaljplanen E12, med undantag för områden som sedan tidigare getts nya bestämmelser i modernare planer. En mindre rest av E12 kring Roslagsbanan och Illervägen ingår i renoveringen av E17 i Ensta istället. Föreslagen planavgränsning framgår av bifogad flygbild.

Att uppdatera denna detaljplan skapar en tryggare, säkrare och mer rättvis grund när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden.

Ny detaljplan följer intentionerna med kommunens översiktsplan "område med huvudsakligen bostäder".

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan 2015)

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden under våren 2017. För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 3 maj 2017. Granskningshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2018-03-20.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start-PM 2016-01-26
Samråd 3 april - 14 maj 2017
Granskning 3 april - 24 april 2018
Antagande Godkänd i SBN 28 augusti, antagen i KF 1 oktober 2018
Laga kraft 25 april 2019