Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen har vuxit fram ur det omfattande renoveringsarbetet för del av fastigheter inom Ensta och renoveringsplanen av E17. För att inte försena det omfattande arbete av E17, har kommunen fattat beslut om att lyfta ur berörda fastigheter närmast Roslagsbanan som innefattas av ett riksintresse och behandla dem i en separat detaljplan.

Järnvägen Roslagsbanan utgör enligt Miljöbalken 3 kapitel 8§ riksintresse för kommunikation. Vid ny planläggning får aldrig ett riksintresse påtagligt försvåra dess tillkomst eller utnyttjande.

Syftet med detaljplanen är att skapa en övergripande detaljplan som bekräftar befintlig bebyggelse och markanvändning. Planen uppdaterar även planbestämmelser mot dagens lagstiftning. Planen syftar även till att säkerställa det gällande riksintresset för Roslagsbanan.

Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.

Att uppdatera denna detaljplan skapar en tryggare, säkrare och mer rättvis grund när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden.

Ny detaljplan följer intentionerna med kommunens översiktsplan "område med huvudsakligen bostäder".

Planprocess

Stadsbyggnadsnämnden fattade 24 april 2019 beslut som att skicka ut detaljplanen på granskning. Under perioden 6 maj – 3 juni finns det möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

Den ursprungliga detaljplanen för E17 har både varit utsänd på samråd och granskning. Den nya utbrutna planen för fastigheter utmed spårområdet kommer att förslås att ställas ut för en ny granskning. 

De sakägare som under planprocessen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under det ursprungliga förslaget (renovering av E17) behöver inte framföras på nytt.

Planuppdrag  
Samråd (renovering E17)  2017-03-21
Granskning (renovering E17) 2018-03-20
Granskning detaljplan utmed spårområdet 6 maj - 3 juni
Godkännande SBN – detaljplan utmed spårområdet 19 November 2019
Antagande KF – detaljplan utmed spårområdet 16 December 2019
Laga kraft  2020-09-24