Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen kompletterar den vårdverksamhet som redan bedrivs på fastigheten och möjliggör uppförande av två nya byggnader för vård- och trygghetsboende. Även förskoleverksamhet möjliggörs. Byggnaderna utformas i en skala och som överensstämmer med omgivningens karaktär. Fasader utförs i huvudsak med träpanel.

En befintlig allé samt en uppvuxen fruktträdgård bevaras. En ny angöringsväg från Bylegårdsvägen skapas till vårdboendet. Längs Jarlabankes väg avsätts ett område för gång- och cykel. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen som redovisar huvudsakligen bostäder för området. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Detaljplanen antogs i KF den 18 juni 2018 och vann laga kraft 22 februari 2019