Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen kompletterar den vårdverksamhet som redan bedrivs på fastigheten och möjliggör uppförande av två nya byggnader för vård- och trygghetsboende. Även förskoleverksamhet möjliggörs. Byggnaderna utformas i en skala och som överensstämmer med omgivningens karaktär. Fasader utförs i huvudsak med träpanel.

En befintlig allé samt en uppvuxen fruktträdgård bevaras. En ny angöringsväg från Bylegårdsvägen skapas till vårdboendet. Längs Jarlabankes väg avsätts ett område för gång- och cykel. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen som redovisar huvudsakligen bostäder för området. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

 

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900, före 2 januari 2015.

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 17 oktober 2017, §162.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag USMN 2012-03-12, förnyat uppdrag 2014-03-03
Samråd 9 maj - 31 maj 2017
Granskning 20 februari - 20 mars 2018
Antagande Godkänd i SBN 15 maj, antagande i KF 18 juni 2018
Laga kraft Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen