Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen kompletterar den vårdverksamhet som redan bedrivs på fastigheten och möjliggör uppförande av två nya byggnader för vård- och trygghetsboende. Även förskoleverksamhet möjliggörs.

En befintlig allé samt en uppvuxen fruktträdgård bevaras. En ny angöringsväg från Bylegårdsvägen skapas till vårdboendet. Längs Jarlabankes väg avsätts ett område för gång- och cykel.

Planprocessen

Detaljplanen antogs i KF den 18 juni 2018 och vann laga kraft 22 februari 2019