Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen kompletterar den vårdverksamhet som redan bedrivs på fastigheten och möjliggör uppförande av två nya byggnader för vård- och trygghetsboende. Även förskoleverksamhet möjliggörs. Byggnaderna utformas i en skala och som överensstämmer med omgivningens karaktär. Fasader utförs i huvudsak med träpanel.

En befintlig allé samt en uppvuxen fruktträdgård bevaras. En ny angöringsväg från Bylegårdsvägen skapas till vårdboendet. Längs Jarlabankes väg avsätts ett område för gång- och cykel. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen som redovisar huvudsakligen bostäder för området. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

 

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900, före 2 januari 2015.

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 17 oktober 2017, §162.

Tidplan

Planuppdrag USMN 2012-03-12, förnyat uppdrag 2014-03-03
Samråd 9 maj - 31 maj 2017
Granskning 20 februari - 20 mars 2018
Antagande Godkänd i SBN 15 maj, antagande i KF 18 juni 2018
Laga kraft Vunnit laga kraft den 22 februari 2019