Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med planen är att bekräfta pågående skol-, kontors- och handelsverksamhet på fastigheten samt att öka fördröjningen av dagvattenavrinningen. Planförslaget innebär att markanvändningen ändras från att omfatta endast kontor till att även omfatta skola och handel. Skolans tomt utökas för att säkerställa tillgång till ytor för utevistelse med gröna kvalitéer. Detaljplanen medger skola, kontor och handel i bottenplan. Den tillkommande skolgården ges endast användning Skola och ingen byggrätt utöver möjlighet till vindskydd och soltak för att säkerställa att denna endast används för det tänkta ändamålet. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen som redovisar huvudsakligen arbetsplatser för området. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Planprocessen

Planen upprättas med normalt förfarande och enligt PBL 2010:900 (innan 2 jan 2015)

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 15 maj 2018, § 72.

Detaljplanen vann laga kraft den 29 december 2018.

Tidplan

Planuppdrag 2013-12-16
Samråd 6 april - 24 april 2016
Granskning 29 maj - 26 juni 2018
Antagande SBN 18 september, KF 26 november 2018
Laga kraft 2018-12-29