Stort engagemang inför utvecklingen av Täby kyrkby centrum

13 december 2018, kl. 10:40 - Stadsplanering & trafik

Under oktober fick invånare i Täby möjlighet att lämna förslag och synpunkter på hur Täby kyrkby centrum kan utvecklas i framtiden. 226 förslag och synpunkter lämnades in.

Arbetet med planprogrammet för Täby kyrkby centrum är i ett tidigt skede. Kommunen har inte ännu tagit fram förslag till förändring utan önskar i dialog med invånare, företagare och fastighetsägare få förslag på hur området kan utvecklas. Under oktober lämnades 226 förslag och synpunkter in via en kartbaserad webbenkät. Många förslag och synpunkter handlar om trafik, en säker passage över Roslagsbanan samt fler affärer och mer service i centrum.

- Stort tack till alla som lämnat värdefulla synpunkter på hur Täby kyrkby centrum kan utvecklas i framtiden. Vi kommer nu i fortsatt dialog med invånare, företagare och fastighetsägare ta fram ett förslag på hur området kan förbättras och bli mer trivsamt, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Läs sammanställningen av synpunkter och förslag som kommit in under den tidiga dialogen.

Många kom till öppet hus

Vid tre tillfällen arrangerade kommunen öppet hus och totalt deltog cirka 300 personer. Under mötena fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på hur eventuell ny bebyggelse i området kan se ut. Synpunkterna kan komma att bli en del av förslaget på hur området kan utvecklas i framtiden.

Dialog med skolbarn och företagare

Vid två tillfällen träffade kommunen skolbarn på Skolhagenskolan och Midgårdskolan för att få deras synpunkter och förslag på hur området kan utvecklas. Kommunen arrangerade även en företagarträff med företagare i Täby kyrkby. Det kom flera förslag på hur området kan utvecklas, bland annat genom en säkrare passage över Roslagsbanan för skolbarn och flera idéer kring hur företagandet kan utvecklas i Täby kyrkby centrum.

Visionsdialog

Två visionsdialoger har genomförts. Visionsdialogen har genomförts i mindre grupper bestående av invånare, politiker och tjänstemän i kommunen för att diskuterar hur Täby kyrkby centrum kan utvecklas. Det har varit stort engagemang kring visionsdialogen och flera synpunkter och tankar har lyfts. Invånare har frivilligt kunna anmäla sig till visionsdialogerna. 

Detta händer nu

Arbetet med att ta fram ett förslag på hur området kan utvecklas fortsätter. Utifrån synpunkter och förslag som kommit in via enkäten, från dialogerna och visionsdialogerna arbetar kommunen fram förslag till planprogram. Förslaget till planprogram är planerat att bli färdigt för samråd under sommaren 2019. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter igen.