Samråd – nya stadskvarter i Täby park

25 augusti 2020, kl. 13:00 - Stadsplanering & trafik

Detaljplanen Hästen 4 med flera ligger inom stadsdelen Täby park och utgör fyra nya stadskvarter. Detaljplanen kommer bland annat att möjliggöra för nya bostäder, verksamheter och en förskola samt park.

Det aktuella planområdet ligger i den östra delen av Täby park och gränsar i öster mot Bergtorpsvägen och i söder mot E18. Detaljplanen möjliggör för fyra nya stadskvarter med bostäder, kontor och förskola. Kvarteren ligger mellan de två tidigare antagna detaljplanerna i Täby park. Den nya detaljplanen Hästen bidrar till att skapa en sammanhållen kvartersstruktur i hjärtat av den nya stadsdelen som håller på att utvecklas.

- Detaljplanen Hästen 4 möjliggör bland annat för en fortsättning av den gröna parkpromenaden som sträcker sig genom hela Täby park. I anslutning till parkpromenaden planeras det för en grannskapspark för de boende i området. Vår förhoppning är att skapa ett område där rekreation och stadsmiljö hänger samman, säger Johan Algernon (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

I bottenvåningarna mot Boulevarden kommer verksamhetslokaler att finnas för att öka serviceutbudet i stadsdelen.

Ta del av detaljplanen

Hela planförslaget finns här på kommunens webbplats eller i kommunhuset på Esplanaden 3.

Till planförslaget

Under rådande omständigheter och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer inte ett fysiskt samrådsmöte för allmänheten att hållas. Frågor och synpunkter på planförslaget kan ställas via formulär på taby.se, via e-post eller post. Läs mer om hur du lämnar dina synpunkter.