Samråd – nya bostäder och centrumverksamhet i Löttingelund

14 maj 2020, kl. 11:24 - Stadsplanering & trafik

Planområdet ligger i Löttingelund på den östra sidan av Löttingelundsvägen. I planförslaget prövas möjligheten till nya bostäder i flerbostadshus och lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i flerbostadshus och lokaler för centrumverksamhet i det ena husets bottenvåning. Fastigheterna, Löttinge 9:12 och del av Löttinge 9:21, inrymmer idag en nedlagd bensinstation, ett enbostadshus och en obebyggd grusad yta. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.

Samrådet pågår mellan den 12 maj och 4 juni 2020.

Ta del av planförslaget

Läs hela planförslaget här på kommunens webbplats eller besök Täby kommunhus på Esplanaden 3 där planhandlingarna finns tillgängliga.

Till planförslaget för Löttinge 9:12 och del av Löttinge 9:21.