Granskning – äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1, Näsbypark

15 februari 2021, kl. 11:37 - Stadsplanering & trafik

Planområdet ligger på Näsby Allé i Näsbypark och inrymmer idag Allégårdens vårdboende. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1. Inom fastigheten planeras för vård- och omsorgsboende, senior- och LSS-bostäder samt lokaler för centrumändamål och ett parkeringsgarage. Del av intilliggande kommunägd mark ingår också i planområdet för att bekräfta befintlig markanvändning.

Ta del av planförslaget

Digitalt

2 Planbeskrivning.pdf (3,03 MB)

Besök Täby kommunhus

På Esplanaden 3 finns planförslaget presenterat.

Om Tornugglan 1 

Granskningstid: 15 februari – 8 mars 2021