Detta händer i området kring Näsby slott

5 juli 2018, kl. 14:35 - Bygga & bo

Mark- och miljödomstolen har fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen för Näsby slott. Detaljplanen för Näsby slott överklagades till Mark- och miljödomstolen. Den 28 juni kom domen där överklagan till vissa delar avvisas och till vissa delar avslås. Om Mark- och miljödomstolens dom inte överklagas inom besvärstiden vinner detaljplanen laga kraft.

Arkitekter, entreprenörer och landskapsarkitekter med flera besöker Näsby slott i förberedande arbete.

Sanering av mark

Just nu pågår sanering av förorenad mark i området. Saneringsarbetet pågår på ängen intill den gamla skjutbanan och i ett område öster om Friskis & Svettis.

Inspektion av befintliga ledningar

Under sommaren kommer befintliga ledningar i området att inspekteras. De inspekteras för att säkerställa att de håller kommunens tekniska standard och är godkända för fortsatt användning.

Anläggning av ny väg

Näsby slott är klassat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. För att göra ändringar i vissa delar på slottsområdet krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Kommunen har ansökt om tillstånd för att anlägga en ny väg som korsar norra allén utanför Friskis & Svettis. Vägen är planerad att anläggas i samband med utbyggnaden av andra nya vägar i området.

Träden i allén har beskurits och klätts in

Det finns många träd i området. För att bevara, utveckla och sköta träden har en trädvårdsplan tagits fram. Den beskriver hur träden i området ska skötas och utvecklas i framtiden. Eftersom många av områdets träd skyddas av både biotopskydd och byggnadsminne kommer trädvårdsplanen stämmas av med Länsstyrelsen innan några åtgärder genomförs.

För att träden i allén inte ska skadas av byggmaskiner och fordon har träden beskurits och klätts in.

Häckande fåglar

Under våren har en inventering av häckande fåglar i området genomförs för att minska risken att störa känsliga arter under utbyggnaden av området.

Läs mer om hur området ska utvecklas med fler bostäder, service, natur och park.

Nyfiken på vad som händer mer i området? Anmäl dig till nyhetsbrevet för Näsby slott.