Dags för samråd för Sågtorp 2 i Roslags-Näsby

3 maj 2021, kl. 08:01

Samråd är den del av planprocessen där kommunen samlar in synpunkter och tankar från invånare och andra intressenter.

Var ligger Sågtorp 2?

Planområdet ligger mellan Centralvägen och Näsbylundsvägen invid Ytterbyskolan och trafikplats Roslags-Näsby.

Detaljplanens syfte

Området prövas nu för möjligheten att uppföra flerbostadshus, studentbostäder samt förskola. Detta bidrar till att stärka platsen som en av entréerna till centrala Täby och ger samtidigt ett tillskott av bostäder i centralt läge i Täby.

Lämna synpunkter

Samrådstiden pågår mellan den 3–24 maj. Under den perioden har du möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Extra telefontid den 11 maj

Täby kommun anordnar ett samrådsmöte i form av en extra telefontid den 11 maj 2021 klockan 18.00–19.30. Då kan du ställa frågor om projektet på telefon 08-555 592 25. En film om planförslaget publiceras på planförslagets webbsida den 11 maj. Filmen finns sedan tillgänglig på kommunens webbplats fram till samrådstidens slut den 24 maj. 

Ta del av planförslaget

Läs hela planförslaget här på kommunens webbplats eller besök Täby kommunhus på Esplanaden 3, där planförslaget finns presenterat.

Till planförslaget