Detaljplanens syfte och innehåll

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsättning på leklandsverksamheten inom fastigheten Skjutmåttet 2.

Nuvarande detaljplan anger markanvändningen industriändamål vilket inte är förenligt med pågående leklandsverksamhet. De har verkat genom tidsbegränsat bygglov eftersom det saknas stöd i detaljplanen för sådan verksamhet. Därför är en ny detaljplan nödvändig för att på sikt kunna fortsätta bedriva verksamheten.

Förutom Leos lekland finns även Stenbolaget som tillverkar och säljer stenmaterial för privatpersoner och företag.

Den nya detaljplanen ska även möjliggöra för Stenbolaget och liknande verksamheter att bedrivas på fastigheten.

Planprocess

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 jan 2015.

------------------------------------------------------------------------

Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 21 april 2020.

Planhandlingar är under framtagande inför samråd som beräknas ske under kvartal 4 2020.

Tidplan

Start PM/Uppdrag Planuppdrag 2019-04-21
Samråd kvartal 2 2021
Granskning kvartal 4 2021
Antagande kvartal 1 2022
Laga kraft Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas