Busshållplatser och infartsparkering

Här kommer resenärer kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm och Danderyds sjukhus. För att det ska bli möjligt byggs en ny station för Roslagsbanan, Arninge station.

Ett antal busshållplatser ska anläggas längs E18. Det är viktigt att resenärerna ska kunna göra enkla och snabba byten mellan bil, buss och Roslagsbanan. En väderskyddad gångbro över E18 byggs därför som samtidigt knyter ihop hela stationsområdet.

Infartsparkering för bil kommer att finnas och för dig som cyklar ska det finnas gott om cykelparkeringar. Arninge station planeras stå klart december 2021.

Det här händer under 2020

Trafikverket börjar under 2020 bygga Arninge station. Arbetet inleds med bygget av en väderskyddad gångbro över motorvägen som knyter ihop stationen med Arninge centrum. I uppdraget ingår även att bygga en bussterminal längs E18 och ytterligare en infart till Arninge centrum från Arningevägen. 

Det här bygger Täby kommun

Täby kommun bygger under samma period en väg till stationens entré för av- och påstigande resenärer samt infarts- och cykelparkeringar vid Arninge stationsområde. Roslagsbanans nya perrong står klar och beräknas tas i bruk i december 2021, då även Arninge stationsområde väntas bli färdigt. 

Aktuella störningar

Ett av två körfält på E18 stängs av sex veckor sommaren 2020 och 2021.

Påfartsrampen på E18 norrut vid Arninge trafikplats är avstängd och öppnar vintern 2021. 

Arbetena med den nya cirkulationsplatsen (rondellen) på Arningevägen vid trafikplats Arninge påbörjas vid årsskiftet. Antalet körfält förbi arbetsplatsen kommer vara lika som idag men arbetena kan påverka framkomligheten på platsen.

Delar av Kundvägen kommer att stängas av i två veckor med start 1 februari. Avstängningen avser sträckan mellan Hantverkarvägen och Tillverkarvägen.

Detaljplanens syfte och innehåll

Planens syfte är att skapa förutsättningar för en ny station på Roslagsbanan samlat med en busstrafiknod som ska göra det enkelt att byta mellan olika kollektiva färdsätt, men också underlätta för bilpendlare att parkera på en infartsparkering och ta tåget till och från Arninge. Stationen är av ett regional betydelse och lokalt intresse, då den kollektiva knutpunkten kommer att gynna pendlare från grannkommunerna men också gynna kollektiva resenärer till och från handelsområdet.

Detaljplanen innehåller ytor för en stationsbyggnad och en bro som knyter samman de olika trafikslagen. Planen innehåller även kommunala gator som gör det möjligt att ta sig till stationsområdet.

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening och miljöfrågorna redovisas i planbeskrivningen.

Detaljplanen vann laga kraft 22 juli 2016.

Mer information