Busshållplatser och infartsparkering

Här kommer resenärer kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm och Danderyds sjukhus. För att det ska bli möjligt byggs en ny station för Roslagsbanan, Arninge station.

Ett antal busshållplatser ska anläggas längs E18. Det är viktigt att resenärerna ska kunna göra enkla och snabba byten mellan bil, buss och Roslagsbanan. En väderskyddad gångbro över E18 byggs därför som samtidigt knyter ihop hela resecentrum.

Infartsparkering för bil kommer att finnas och för dig som cyklar ska det finnas gott om cykelparkeringar. Arninge resecentrum planeras stå klart 2021

Roslagsbanan byggs ut

Under samma tidsperiod pågår arbetena med upprustningen av Roslagsbanan i hela Täby kommun. Dubbelspårsutbyggnad ökar turtätheten och minskar risken för störningar i trafiken. Säkerheten förbättras också genom planskilda korsningar där vägar och järnväg korsas. Inköp av nya vagnar kommer att öka komforten, förbättra tillgängligheten och minska bullret. Arninge station står klar sedan december 2018 och börjar användas runt år 2021 då även Arninge resecentrum beräknas bli klart. 

Detaljplanens syfte och innehåll

Planens syfte är att skapa förutsättningar för en ny station på Roslagsbanan samlat med en busstrafiknod som ska göra det enkelt att byta mellan olika kollektiva färdsätt, men också underlätta för bilpendlare att parkera på en infartsparkering och ta tåget till och från Arninge resecentrum. Ett resecentrum på platsen är av regional betydelse och lokalt intresse, då den kollektiva knutpunkten kommer att gynna pendlare från grannkommunerna men också gynna kollektiva resenärer till och från handelsområdet.

Detaljplanen innehåller ytor för en resecentrumbyggnad och en bro som knyter samman de olika trafikslagen. Planen innehåller även kommunala gator som gör det möjligt att ta sig till resecentrum och busshållplatser.

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening och miljöfrågorna redovisas i planbeskrivningen.

Detaljplanen vann laga kraft 22 juli 2016.

Externa länkar