Detaljplanens syfte och innehåll

Planarbetet har föregåtts av en markanvisningstävling våren 2016. TK development tilldelades markanvisningen den 20 juli 2016.

I TK developments förslag presenterades en miljöcertifierad byggnad innehållande handel och kontor. Entrén till byggnaden vänder sig mot Arninge resecentrum och kopplas ihop med befintligt område genom tydliga gång- och cykelstråk.

Området (Arninge entré) prövas nu för möjligheten att uppföra en handelsbyggnad innehållande ca 40 000 kvm handel. Utöver handel kan det även vara aktuellt att möjliggöra för kontor och centrumverksamhet.

I planarbetet ingår det också att utreda möjligheten för en ny vägdragning som kopplar samman Arningevägen, Saluvägen och Måttbandsvägen (ny sträckning som byggs ut i samband med Arninge station).

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 efter 2 januari 2015

Tidplan

Planuppdraga 2012
Markanvisning  20 juni 2016
Samråd 3:e kvartalet 2019
Granskning 2:a kvartalet 2020
Antagande KF 4:e kvartalet 2020
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas