Pågående planarbete avbryts

Arbetet med den pågående detaljplanen för Arninge entré avbryts. Markanvisningsavtalet med intressenten löpte ut den 20 juni 2020 och kommunen har beslutat att inte fortsätta samarbetet med intressenten. Hur ett fortsatt arbete ska se ut är ännu inte beslutat.

Detaljplanens syfte och innehåll

Planarbetet har föregåtts av en markanvisningstävling våren 2016. Vinnaren tilldelades markanvisningen den 20 juli 2016.

I det vinnande förslaget presenterades en miljöcertifierad byggnad innehållande handel och kontor. Entrén till byggnaden vänder sig mot Arninge station och kopplas ihop med befintligt område genom tydliga gång- och cykelstråk.

Området (Arninge entré) prövas nu för möjligheten att uppföra en handelsbyggnad innehållande ca 20-25 000 kvm handel. Utöver handel kan det även vara aktuellt att möjliggöra för kontor och centrumverksamhet.

I planarbetet ingår det också att utreda möjligheten för en ny vägdragning som kopplar samman Arningevägen, Saluvägen och Måttbandsvägen (ny sträckning som byggs ut i samband med Arninge station).